Monday, September 26, 2016

Резултати од испитот Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања

Почитувани постдипломци,
Ви ги приложувам резултатите од денешниот испит по Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања. Бидејќи само една студентка го оставила бројот на индекс (иако е тоа правило за сите), другите двајца ќе бидат објавени со иницијали. Со давање на полупразни тестови не можете да очекувате преодна оцена на постдипломски студии.

Б.А. положила (6)
4818/14-2 не положила (5)
И.Ѓ. не положил (5)

Предметен наставник

Saturday, September 24, 2016

Испити постдипломци септемвриска сесија - втора декада

Почитувани постдипломци,
Како што веќе знаете испитите за постдипломци во втората декада се закажани за понеделник 26 септември. Поради одржувањето на Наставно научниот совет на ФЗФ во 11 часот, принуден сум да ги поместам малку порано и тие ќе се полагаат по следниот редослед:
Аутизам во 08:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 09:00 часот.
Ве молам за придржувње на термините

Предметен наставник

Friday, September 23, 2016

СИЛАБУС ПО ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

Почитувани студенти,
Ви го пролседувам силабусот по предметот Физиологија со функционална анатомија.

I Недела 23.09.2016
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТ ПЛАН НА ТЕЛОТО

II Недела 30.09.2016           
2. КЛЕТОЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ

III Недела 07.10.2016
4. ЕЛЕКТРОЛИТИ
5. КРВ

IV Недела 14.10.2016
6. МУСКУЛЕН СИСТЕМ
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  прв дел

V Недела 21.10.2016
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  втор дел

VI. Недела 28.10.2016
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  трет дел

VII. Недела 04.11.2016
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 11.11.2016
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  четврт дел

IX. Недела 18.11.2016
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  петти дел

X. Недела 25.11.2016
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА прв дел

XI. Недела 02.12.2016
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА втор дел

XII. Недела 09.12.2016
9. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XIII. Недела 16.12.2016
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIV. Недела 23.12.2016
ВТОР КОЛОКВИУМ

ПОТПИСИ

Предметен наставник

СИЛАБУС ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

Почитувани студенти,
Ви го проследувам силабусот по предметот Хумана генетика.

I. Недела 22.09.2016
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
2.ВОВЕД ВО ГЕНЕТИКАТА
3.КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА

II. Недела 29.09.2016          
4.СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛЕТКАТА
5. ХРОМОЗОМИ

III. Недела 06.10.2016
6. ДЕЛБА НА КЛЕТКАТА
7. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО I  дел
  
IV. Недела 13.10.2016
8. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО II  дел
  
V. Недела 20.10.2016
9.  СИНТЕЗА НА ПРОТЕИНИ
10. НАСЛЕДУВАЊЕ
  
VI. Недела 27.10.2016
11. ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ
  
VII. Недела 03.11.2016
ПРВ КОЛОКВИУМ
  
VIII. Недела 10.11.2016
12. ГЕНСКИ МУТАЦИИ
13. МОНОГЕНСКИ БОЛЕСТИ
  
IX. Недела 17.11.2016
14.ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА
15. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ
  
X. Недела 24.11.2016
17.ХРОМОЗОМСКИ ЗАБОЛУВАЊА


XI. Недела 01.12.2016
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА
19. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД
  
XII. Недела 15.12.2016
22. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
23. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ

XIII. Недела 22.12.2016
25. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ
26. ГЕНЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ
  
XIV. Недела 29.12.2016
ВТОР КОЛОКВИУМ

СЕМИНАР И ПОТПИСИ

Предметен наставник

Список за вежби по предметот ФФА

Почитувани студенти,
Во прилог ви го проследувам списокот за вежби по предметот Физиологија со функционлна анатомија. Вежбите започнуваат на 6-ти и 7-ми октомври од 13:15 часот веднаш по вежбите Хумана генетика.

I група
Четврток
13.15-15.45

1.      24082/16
2.      2409/16
3.      9479/16
4.      9519/16
5.      9506/16
6.      24095/16
7.      9475/16
8.       24059/16
9.      24048/16
10.  24101/16
11.  24062/16
12.  9493/16
13.  9557/16
14.  9566/16
15.  24060/16
16.  9489/16
17.  9575/16
18.  24084/16
19.  9480/16
20.  9474/16
21.  24072/16
22.  24038/16
23.  24037/16
24.  9487/16
25.  9478/16
26.  24093/16
27.  9481/16
28.  9505/16
29.  24099/16
30.  24198/16
31.  9507/16

II група
Петок
13.15-15.45

1.      9555/16
2.      9491/16
3.      24052/16
4.      9495/16
5.      9455/16
6.      24044/16
7.      24079/16
8.      24085/16
9.      24054/16
10.  9500/16
11.  9494/16
12.  24081/16
13.  24083/16
14.  24077/16
15.  9458/16
16.  9477/16
17.  9471/16
18.  24078/16
19.  24061/16
20.  9503/16
21.  24051/16
22.  9482/16
23.  9466/16
24.  9574/16
25.  9492/16
26.  24057/16
27.  24106/16
28.  24104/16
29.  24089/16
30.  9516/16
Предметен наставник

Список за вежби по предметот ХГ

Почитувани студенти,
Ви го приложувам списокот за вежби по предметот Хумана генетика. Вежбите започнуваат на 29-ти и 30-ти септември веднаш по предавањата во 10:45 часот.

I група
Четврток       
10.45-13.00

1.      24082/16
2.      2409/16
3.      9479/16
4.      9519/16
5.      9506/16
6.      24095/16
7.      9475/16
8.       24059/16
9.      24048/16
10.  24101/16
11.  24062/16
12.  9493/16
13.  9557/16
14.  9566/16
15.  24060/16
16.  9489/16
17.  9575/16
18.  24084/16
19.  9480/16
20.  9474/16
21.  24072/16
22.  24038/16
23.  24037/16
24.  9487/16
25.  9478/16
26.  24093/16
27.  9481/16
28.  9505/16
29.  24099/16
30.  24198/16
31.  9507/16
32.  9453/16
33.  9447/16
34.  Ј.Б.

II група
Петок
10.45-13.00

1.      9555/16
2.      9491/16
3.      24052/16
4.      9495/16
5.      9455/16
6.      24044/16
7.      24079/16
8.      24085/16
9.      24054/16
10.  9500/16
11.  9494/16
12.  24081/16
13.  24083/16
14.  24077/16
15.  9458/16
16.  9477/16
17.  9471/16
18.  24078/16
19.  24061/16
20.  9503/16
21.  24051/16
22.  9482/16
23.  9466/16
24.  9574/16
25.  9492/16
26.  24057/16
27.  24106/16
28.  24104/16
29.  24089/16
30.  9516/16
31.  9470/16
32.  9068/15
33.  9501/16

Предметен наставник
Предметен наставник