Friday, September 29, 2017

Список на семинарски теми по предметот ХГ - 2017

Почитувани студенти,
По договор ви го праќам списокот на семинарски теми по предметот Хумана генетика. Важат истите правила како и за предметот Физиологија со функционална анатомија.

Бр. на Индекс
Тема
24529/17
Waardenburg синдром
10039/17
Patau синдром
10107/17
Barr-ово тело
10028/17
Хромозоми
10111/17
Marfan синдром
24538/17
Edwards синдром
10027/17
Lejeun (Cri du chat) синдром
24208/17
Миотонична дистрофија
24509/17
Автосомно доминантно наследување
24508/17
Автосомно рецесивно наследување
10108/17
Полово врзано наследување
10102/17
Ретинобластом
10084/17
Williams синдром
10074/17
Klinefelter синдром
10109/17
Туберозна склероза
9491/16
Нумерички хромозомски аберации
А.М. 
tRNA
24539/17
Транслација
10058/17
Генетско советување
24549/17
Down синдром
10038/17
DNA
24574/17
Пренатална дијагноза
24569/17
Неврофиброматоза
9622/16
pRNA
24543/17
Wolf синдром
24553/17
Фрагилен Х синдром
24516/17
Транслокации
24571/17
Митохондријално наследување
10080/17
Транскрипција на DNA
24515/17
Транслација
24560/17
Полигенско наследување
24513/17
Edwards синдром
10032/17
Turner синдром
24206/17
Митоза
10024/17
Duchenne мускулна дистрофија
10046/17
Мејоза
10090/17
Хомоцистинурија
24590/17
Leopard синдром
24590/17
Crouson синдром
10092/17
Суперженско
24506/17
Krabbe болест


Предметен наставник

Список на семинарски теми по предметот ФФА - 2017

Почитувани студенти,
По договор во прилог ви го праќам списокот на семинарски теми по предметот Физиологија со функционална анатомија. Темите треба да се предадат во печатена верзија и електронски да се закачат во Гугл Драјв (за што ќе добиете дополнителни напомени) најдоцна до 30.11.2017 година. По тој рок не примам ниту еден семинрски труд. На овој блог во полето за пребарување можете да најдете водич за изработка на семинарски трудови.

Бр. на Индекс
Тема
24529/17
Хомеостаза
10107/17
Клеточна мембрана и мембрански потенцијал
10111/17
Физиологија на меморија и учење
10028/17
Клеточни транспортни механизми
24538/17
Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок
10072/17
Електролити и нивно значење
24208/17
Ликвор
24509/17
Бели крвни клетки
10108/17
Крв и крвна плазма
10102/17
Црвени крвни клетки
10084/17
Хемостаза
10074/17
Анатомија и физиологија на скелетните мускули
24547/17
Анатомија и физиологија на мазните мускули
10009/17
Градба и поделба на нервниот систем
24539/17
Комуникација во нервниот систем-синапса
10058/17
Голем мозок-теленцефалон
24549/17
Меѓумозок-диенцефалон
10038/17
Среден мозок-мезенцефалон
24574/17
Мал мозок-церебелум
9622/16
'Рбетен мозок
24516/17
Периферен нервен систем
10030/17
Автономен нервен систем
10080/17
Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта
24515/17
Моторен систем
24560/17
Вестибуларни сензации и чувство за рамнотежа
10112/17
Анатомија апаратот за говор
10032/17
Анатомија на сетилото за вид
10024/17
Физиологија на сетилото за вид
10090/17
Анатомија на сетилото за слух
24506/17
Физиологија на сетилото за слух
24571/17
Физиологија на апаратот за говор
24508/17
Анатомија и физиологија на хипофизаПредметен наставник

Tuesday, September 26, 2017

Цитиран наш труд во Medical Hypothesis

Почитувани колешки и колеги,
Цитираноста на наши објавени трудови за аутизам е во постојан пораст. Таков е случајот и со најновата цитираност во престижното списание Medical Hypothesis од авторот William E. Barbeau под наслов: Neonatal and Regressive Forms of Autism: Diseases With Similar Symptoms But A Different Etiology кој го цитира нашиот труд:
Trajkovski, V., Petlichkovski, A., Efinska-Mladenovska, O. et al, Higher plasma concentrations of food-specific antibodies in persons with autistic disorder in comparison to their siblings. Focus Autism Dev Dis2008;23:176–185. Референцата е под ред број 107 во трудот.

Цитираниот автор


Friday, September 22, 2017

Список за вежби по предметот ХГ

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог е списокот за вежби по предметот Хумана генетика. Вежбите започнуваат на 28 и 29.09.2017 година со почеток во 10:45 часот, т.е. веднаш по предавањата. Потребно е да се научи вежба број 1 од Практикумот по ХГ.

1. група
24527/17
24206/17
10080/17
24509/17
24516/17
10062/17
10114/17
10009/17
10039/17
10024/17
24515/17
24529/17
10109/17
24539/17
24590/17
10084/17
10070/17
10055/17
24577/17
24510/17
24572/17
10097/17
10075/17
24535/17
24569/17
10042/17
24549/17
10027/17
10113/17
10096/17
10074/17

2. група
24585/17
24208/17
24523/17
10051/17
24560/17
24557/17
10032/17
24508/17
24574/17
24571/17
10107/17
24522/17
24565/17
10110/17
24209/17
24547/17
24513/17
10046/17
10102/17
10111/17
10058/17
24553/17
10101/17
10090/17
24506/17
10028/17
10112/17
24538/17
10038/17
24543/17
10089/17

Предметен наставник