Monday, December 30, 2013

Термини за полагање испити - јануарска сесија

Почитувани студенти,
На еден ден пред дочекот на Новата година ви ги проследувам термините за полагање на сите испити кои ги добив денес од координаторката по ЕКТС.
Убав помин утре.

Излезе од печат мојот труд во Vox Medici

Почитувани колешки и колеги,
Денес излезе од печат мојот најнов труд во списанието Vox Medici. Се работи за трудот:
Трајковски В. Критичко читање на научни трудови. Vox Medici 2013; 22 (81): 296-301.
Кога ќе излезе електронската верзија на веб страницата на Лекарска комора ќе го споделам со научнат јавност. Благодарам на редакцискиот одбор за можноста овој труд да го прочита поголем број на читатели.
Авторот

Saturday, December 28, 2013

Самоевалуација ФФА – анкетен лист - декември 2013

Драги студенти,
Според анализа на резултатите од анкетата што беше спровердена вчера на 27.12.2013 година на примерок од 48 студенти. Резултатите изгледаат вака:
 1. Предавањата по ФФА беа: корисни за 54%, разбирливи за 28.6%, одлични за 12,7%, неразбилриви за 4.7%.
 2. Вежбите по ФФА беа: лесни за 44,5%, ми беше задовлство да присуствувам на нив 35.2%, одлични за 18,5%, тешки за 1,8%.
 3. Наставникот беше подготвен на часот: 31 студент заокружил петка, 13 студенти четворка, 3 студенти тројка. Просечна оцена за наставникот 4.59 на скала од 1 до 5.
 4. На прашањето што треба да се менува во иднина по предметот ФФА: 75% сметаат дека треба има мали измени, 18,8% не треба да се менува ништо и 6,2% дека треба да се сменат многу работи.
 5. Дали проверката на знаењата е соодветна? 59,6% сметаат дека е соодветна, 6,4% дека не е соодветна, а останатите 34% не знаат да одговорат на ова прашање.
 6. Дали стекнатите знаења ќе ви бидат корисни во практиката? 45,8% сметаат дека ќе бидат многу корисни, 45,8% средно корисни и 8,4% нема да им користат.
За споредба каква била анкетата со студентите од пред две генерации кликнете овде, а од пред четири генерации овде.
Среќни празници и наздравје!
Предметен наставник

Список со ЕКТС поени Хумана генетика - декември 2013

Почитувани студенти,
Во прилог можете да го најдете завршниот список со ЕКТС поени по Хумана генетика. Само две студентки успеаа да го положат испитот преку колоквиуми и активности од кои едната има оцена осум, другата има оцена седум.
Сите студенти што се со црвена боја одбележани треба да направат дополнителни задачи за да освојат 15 ЕКТС поени и да имаат право да полагаат испит. Доколку се уште немате земено задача, ќе треба во понеделник на 30.12.2013 од 08:30 до 10:00 да го сторите тоа.
Одговарањето на задачите ќе се одвива меѓу 8 и 20 јануари 2014 година. Терминот ќе биде навремено објавен на овој блог и на ФБ.
Сите студенти што се одбележани со зелена боја или се вонредни студенти или немаат право на потпис заради повеќе од два минуси.
Студентите што имаат под десет поени да се јават да добијат дополнителна задача, бидејќи со една задача можам да ставам максимум 5 поени.
Доколку некој студент/ка смета дека некои поени не му се впишани слободно може да се јави на консултации.
Предметен наставник

Список со ЕКТС поени Генетика (психолози) - декември 2013

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилогот ќе можете да го најдете списокот со ЕКТС поени по предметот Генетика. Две студентки има одбележанио со црвена боја што значи дека немаат освоено 15 ЕКТС поени и додека не земат задача и истата не ја одбранат, немаат право да го полагаат испитот. Ги поканувам во понеделник на 30 декември од 08:30 до 10:00 часот.
Предметен наставник

Список со ЕКТС поени по МОИ - декември 2013

Почитувани студентки од втора година,
Вие шест кои го одбравте предметот Медицински основи на инвалидноста списокот со ЕКТС поени ќе можете да го видите овде. Една од вас има девет, две имаат осум, а другите три ќе мора да се јават на испит во јануарска сесија. За жал Благица Ларазровска ќе мора да се јави во понеделник од 08.30 до 10:00 за да добие дополнителна задача.
Предметен наставник

Список со ЕКТС поени по ФФА и Физиологија - декември 2013

Почитувани студенти,
Во прилог можете да го најдете завршниот список со ЕКТС поени по Физиологија со функционална анатомија и Физиологија. Само пет студенти успеаа да го положат испитот преку колоквиуми и активности од кои двајца имаат оцена девет, една има осум и двaјца студенти имаат оцена шест. Од нив Моника Ѓорѓиеска и Косиќ Милена мора да одговараат заради тоа што се условно пуштени на првиот и вториот колоквиум.
Сите студенти што се со црвена боја одбележани треба да направат дополнителни задачи за да освојат 15 ЕКТС поени и да имаат право да полагаат испит. Доколку се уште немате земено задача, ќе треба во понеделник 30.12.2013 од 08:30 до 10:00 да го сторите тоа.
Одговарањето на задачите ќе се одвива меѓу 8 и 20 јануари 2014 година.
Сите студенти што се одбележани со зелена боја или се вонредни или немаат право на потпис заради повеќе од два минуси.
Студентите што имаат под 10 поени и што земале само една задача ќе мора да се јават да добијат уште една задача, бидејќи за една завршена задача давам максимум 5 поени.
Доколку некој студент/ка смета дека некои поени не му се впишани слободно може да се јави на консултации.
Предметен наставник

Monday, December 23, 2013

Резултати од вториот колоквиум ХГ - декември 2013

Почитувани студентки,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика. Честитки за положените.
Предметен наставник

Sunday, December 22, 2013

Студентски семинари и потписи - декември 2013

Драги студентки и студенти,
Сакам да ве известам дека семинарите ќе се одржат нареднава седмица во лабораторија и тоа со почеток во 08:30 часот по следниот редослед:
 1. Семинар по Генетика и Физиологија (психологија) во среда на 25.12.
 2. Семинар по Хумана генетика во четврток на 26.12.
 3. Семинар по Физиологија со функционална анатомија на 27.12.
Презентациите треба да ги предадете најдоцна до утре (понеделник) во 20:00 часот, а во претходен пост ви имам објаснето како да ги направите.
Истиот ден ќе давам и потписи на тие што заслужиле, т.е. немаат повеќе од два минуса. Покрај индексите треба да ги носите и практикумите на кои што треба да ги имате сите потписи.
Авторот на овој блог го задржува правото на промена на термините заради виша сила, а вие сте должни да го проверувате овој блог пред семинарите.
Предметен наставник

Saturday, December 21, 2013

Одржано годишното собрание на МНЗА

Почитувани колешки и колеги,
Вчера на 20.12.2013 во пријатна атмосфера во библиотеката на Институтот за дефектологија каде е и седиштето на здружението се одржа годишното собрание на МНЗА. На собранието присуствуваа 23 членови. Се усвои годишниот извештај, како и финансискиот извештај на претседателот, се предложи програма за работа во 2014 година. Од позначајните работи е дека Мануела Крчаноска е новиот технички секретар на МНЗА. Благодариме на досегашната секретарка Ана Петковска за конструктивната соработка. Се предложи да се бара средба кај Министерот на МТСП и да му се предочи дека сме неправедно изоставени во нивните реализации на дневни центри за деца со аутизам. Се дискутираше и за можноста за што подобро евидентирање на нови деца со аутистичен спектар на нарушувања. М-р Милена Илиќ Пешиќ го презентираше трудот: Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам. Потоа, се примија три нови членови, а сите оние кои потполниле пријави, а не беа присутни не беа прифатени како нови членови. Беше заклучено да се избришат сите стари неактивни членови кои не се појавиле на ниту еден состанок, ниту активност во последните три години.
Во продолжение состанокот ќе биде илустриран со неколку слики.
Претседател на МНЗА
Friday, December 20, 2013

Резултати од вториот колоквиум МОИ - 20.12.2013

Почитувани студентки,
Повелете резултати од утринскиот колоквиум по Медицински основи на инвалидноста. сите три го положивте истиот и честитки поради тоа.
Предметен наставник

Резултати од вториот колоквиум ФФА и Физиологија

Почитувани студенти,
Повелете резултати од утринскиот втор колоквиум по Физиологија со функционална анатомија и Физиологија. честитки до положените.
Предметен наставник

Wednesday, December 18, 2013

Втора колоквиумска недела

Почитувани студенти,
Утре на 19.12.2013 година започнува втората колоквиумска недела на ФЗФ. Да ве потсетам на термините по моите предмети:

20.12.2013 (петок) ФФА, МОИ, Физиологија во 08:30 часот во библиотека на нашиот Институт.
23.12.2013 (понеделник) ХГ во 08:30 часот во библиотека на нашиот Институт.

Нека е бериќетно.
Предметен наставник

Како да направите добра power point презентација

Драги мои студенти, почитувани колешки и колеги
Во пресрет на семинарите идната седмица сакам да ви дадам некои напатствија како да направите добра  power point  презентација. Искрено се надевам дека нешто од ова ќе го примените во вашите презентации. 

Презентирањето е процес на пренос на информации и притоа треба да внимавате на сите детали и да имате добар контакт со публиката. При презентирањето треба да знаете на која целна публика и се обраќате (во училиште, на клиника, на институт, презентирање на семинарски труд, научен труд, приказ на проект, итн.). Презентацијата е помош за предавачот, а не негова замена. Слајдот треба да ги нагласи битните елементи од предавањето и да укаже на тоа што предавачот го зборува. Слајдот треба да е кус, директен и да вклучува само клучни зборови. За да може вашата презентација да биде прикажана на еклран или ѕид, текстовите и сликите треба да бидат во рамка од 95% од слајдот.
Структурата на презентација треба да изгледа вака:
Прв слајд: од кој универзитет, факултет, институт доаѓате, наслов на темата, датум и каков тип на случување е тоа, кој е предавачот.
Втор слајд: основна порака за да привлечете што поголемо внимание.
Трет слајд: преглед на презентацијата (содржина на пример).
Останати слајдови: на врвот наслов на секој слајд и важни елементи кои треба да се потсетник за предавачот. Сите слајдови треба да се нумерирани.
Последен слајд: контакт информации (телефон, електронска пошта, веб страница, Фејсбук адреса, блог, Твитер и сл.).
Треба да се придржувате до формата на слајдовите. Наслови, поднаслови и логоа треба да се појавуваат на исто место на сите слајдови. Маргините, фонтовите и боите треба да се во склад со графиконите кои секогаш треба да се наоѓаат на исто место во секој слајд.
Конкретно времетраењето за презентација на семинарските трудови ќе изнесува 10 минути што значи дека треба да имате помеѓу 10 и 15 слајдови.
Не смее да има пренатрпаност на слајдовите со многу текст. Не треба да има вишок на информации. Понекогаш графиконите и сликите можат да се префрлат на други слајдови.
Фонтовите треба да бидат читливи и доволно големи. За основен текст големина најмалку 24, за поднаслови 32, а за наслови 36, 40, или поголеми. Препорачани фонтови се: Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana во МК поддршка за кирилица. Фонтот треба да биде стандардизиран низ целата презентација. Италик не користете бидејќи е тешко за читање. Потцртување се прави само за хиперлинкови. Користете друга боја или болдирање ако сакате нешто да потенцирате. Курзив се користи за цитати, да нагласи одредено мислење или идеи, за наслови на книги, или на списанија. Треба да изберете прикладни, контрастни бои кои треба да се складни со позадината и да не биде прешарено. Користете иста позадина за секој слајд, не експериментирајте премногу. Менувањето на стилот на позадината го одвлекува вниманието. Не користете позадини во кои текстот ќе биде слабо читлив. Секогаш треба да се води сметка за контрастот на боите. При избор на боја водете сметка за просторијата и светлината во неа. Ако просторијата е темна, позадината може да биде темна со светли букви (прим. сино и жолто). Ако просторијата е светла, подобро да се користи светла позадина со темни букви.  За графиконите, сликите и шемите бидете сигурни дека публиката може да ги прочита. Графиконот е визулено поприфатлив начин за претставување на броеви, отколку табела. Илустрациите користете ги кога ќе ви затребаат. Треба да се однесуваат на главната порака, на поентата на предавањето. Едноставните дијаграми се одлични за комуникација со публиката. Графиконите, сликите и анимациите придонесуваат за разбивање на монотонијата во предавањето. При изборот на анимација бидете внимателни да не се одвлече вниманието на слушателите од главната приказна на предавачот. Користете набројување со бројки кога има логични сукцесивни чекори.
Не ги користете медиумите да се сокриете позади компјутерот или проекторот. Медиумите треба да ја подобрат презентацијата, а не да бидат презентација сами по себе. Треба да направите проверка на расположливото време, да се проба предавањето во домашни услови. Предолгите презентации одтануваат недоискажани, а пак прекусите презентации оставаат повеќе време за прашања. Испратете ја презентацијата за проверка дали е се во ред со фонтовите, со кодеците, со други додатоци. Имајте секогаш резервен план, на пример ако користите интернет и тој не функционира. Воопшто не треба да сте нервозни и да имате трема. Понекогаш може да се уфрли досетка, тоа го привлекува вниманието и ја разбива монотонијата, но не смее да се претера. Првиот впечаток е најбитен, не се извинувајте однапред, почекајте да се стиша публиката и почнете со голема сигурност во себе. Изразувајте се разбирливо, бидете доволно гласни, движете се ако можете. Мора да дадете енергичност во предавањето, зашто ако ви е досадно вам, тогаш секако и на публиката ќе и биде досадно. Менувајте го тоналитетот, нагласувајте, а ако треба малку и бидете драматични. Имајте контакт со очи со целата публика, а не гледајте само во една точка. Комуцирајте и со публиката и со комисијата ако се работи за одбрана на дипломски, магистерски или докторски труд.

Во однос на семинарите идната седмица сакам да укажам на сите пријавени презентери дека вашите презентации треба да ми ги пратите најдоцна до понеделник 23.12.2013 година до 20 часот на мојата електронска пошта. Фајлот треба да биде именуван на следниот начин: име и презиме на презентерот-цртичка-наслов на семинарската-цртичка-кус наслов по кој предмет е семинарската работа.
Пример: Бојан Петровски-Хромозоми-ХГ. Во продолжение уште напомени за добра презентација.

Во надеж дека малку ви помогнав во вашите презентации, срдечно ве поздравувам.
Предметен наставникТермини за полагање постдипломски испити - февруари 2014

Почитувани постдипломци,
Од февруарска сесија ќе има измени во полагањето испити. По најавата и укажувањата од Деканат само првиот член ќе биде испитувачот и комисии нема да има освен во исклучителни случаи. Затоа ви ги давам само темините по предметите кои сум носител на предметна програма.

1 декада
Аутизам 12.02.2014 во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања 13.02.2014 во 09:00 часот

2 декада
Аутизам 26.02.2014 во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања 27.02.2014 во 09:00 часот

Предметен наставник

Monday, December 16, 2013

Теми за подготовка за вториот колоквиум Хумана генетика

Почитувани студенти,
Во прилог се темите за подготовка на вториот колоквиум по Хумана генетика. Подгответе се добро.
 1. Генски мутации
 2. Моногенски болести
 3. Пренатална дијагноза
 4. Конгенитални малформации
 5. Хромозомопатии
 6. Генетски аспекти на слушните нарушувања
 7. Генетски аспекти на оштетувања на видот
 8. Генетски аспекти на интелектуалната попреченост
 9. Генетски аспекти на миопатиите
 10. Генетски аспекти на аутизмот
 11. Генетско советување
 12. Генотерапија
Предметен наставник

Теми за подготовка за вториот колоквиум Физиологија

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Ви ги проследувам темите за подготовка на вториот колоквиум по Физиологија.

 1. Сензорен нервен систем
 2. Моторен нервен систем
 3. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 4. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 5. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 6. Систем на сетила (без делот анатомија)
 7. Ендокрин систем
 8. Физиологија на учење и меморија
 9. Физиологија на сонот
 10. Физиологија на емоции
Аирлија учење
Предметен наставник

Теми за подготовка на вториот колоквиум Физиологија со функционална анатомија

Почитувани студенти,
Ви ги проследувам темите за подготовка на вториот колоквиум по ФФА.
 1. Сензорен нервен систем
 2. Болка
 3. Перцепција на температура
 4. Моторен нервен систем
 5. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 6. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 7. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 8. Систем на сетила
 9. Ендокрин систем
 10. Физиологија на говор
 11. Физиологија на учење и меморија
Аирлија учење
Предметен наставник

Дванаесетто предавање ФФА - 17.12.2013

Почитувани студенти,
Утре вторник (17.12.2013) со почеток во 10.30 часот ќе се одржи последното предавање за овој семестар под наслов Физиологија на говорот. Прегледајте ги следните видеа за да бидете подобро подготвени за на испит.
Предметен наставник


Дванаесетто предавање ХГ - 17.12.2013

Почитувани студенти,
Во прилог се видео материјалите за последното 12-то предавање по предметот Хумана генетика. Утре ќе предавам за Генетика на аутизмот, Генетско советување и Генска терапија.
Предметен наставник


Sunday, December 15, 2013

За поместените предавања и вежби

Почитувани студенти,
Како што веќе беше најавено, заради вашата теренска настава и губењето на часовите изминатата седмица, последните предавања и вежби за овој семестар ќе ги одржиме на 17.12.2013 во лабораторија и тоа по следниот редослед:
 1. 08:00 часот ХГ предавања
 2. 10:30 часот ФФА предавања
 3. 13:00 часот ХГ вежби (двете групи заедно)
Предметен наставник

Денис и Денис - „Ти и јас„

Драги пријателки и пријатели,
На крајот од викендот морам да споделам една не така многу позната нумера од екстра популарните Денис и Денис под наслов „Ти и јас„ издадена во 1984 година, времето кога се појавија со новиот бран на компјутерска (електронска) музика. Се чини беа пред времето. Со препознатливиот електронски звук навистина беа екстра популарни, а сексапилот на Марина Перазиќ до денес се прераскажува на разни средби и во коментарите на јутјуб. Според мене тие се една од десетте екс ЈУ групи кои оставија траен печат на 80-тите. Одвоите 4 минути од вашето време да ја преслушате.
DJ VacFriday, December 13, 2013

Како да се напише, поднесе и објави научен труд

Почитувани постдипломци,
Утре, 14.12.2013 со почеток во 09:30 часот во слушална 11, ќе одржам 4 часа предавање на тема: „Како да се напише, поднесе и објави научен труд„. Предавањето е во рамките на предметот Планирање на научно истражување, задолжителен предмет во програмата на специјална едукација и рехабилитација со 60 ЕКТС кредити. Ќе стане збор за ВМРД структура на трудот, дефиниција на научен труд, ќе дадам препораки до авторите, етика на објавување на стручно-научни трудови, плагијаторство во научната работа, системски бариери за публикување, каде да публикувате и многу други интересни прашања. Ќе биде тоа уште едно поизтивно искуство на тема што ја работам повеќе години наназад. Уште еднаш благодарност до предметниот наставник, која ми отстапи 4 часа од својот предмет.
Предавачот

Thursday, December 12, 2013

Единаесетто предавање ФФА - 13.12.2013

Почитувани студенти,
Утре на предавањето по Физиологија со функционална анатомија ќе стане збор за Ендокрин систем. Доколку сакате подобро да го усвоите материјалот погледнете ги следните видео клипови.
Предметен наставникWednesday, December 11, 2013

Единаесетто предавање ХГ - 12.12.2013

Драги студенти,
Утре со почеток во 08:00 часот ќе се одржи единаесеттото предавање по хумана генетика. Ќе предавам за генетски аспекти на интелектуална попреченост и генетски аспекти на миопатии. На следниот линк од стариот блог ќе можете да погледнете корисни видео клипови кои ги појаснуваат болестите и синдромите што се асоцирани со овие видови инвалидност.
Предметен наставник

Поздравна реч на проф. д-р Владимир Трајковски на трибината во Обреновац

Драги колешки и колеги,
Сакам со вас да го споделам видеото на мојот поздравен говор од неодамна одржаната трибина (07.12.2013) за аутизам во Обреновац, Србија. Говорот го чита Мануела Крчаноска постдипломец и демонстратор на Институот за дефектологија. Благодарност до неа за одвоеното време. Со ова ја продолжувам соработката не само со родители од Македонија, Словенија, Хрватска, туку и со родители од Србија на кои им е неопходна нашата помош. Видеото трае 03:42 секунди, па предлагам да го погледнете.
Претседател на МНЗА

Промена во насловот на вежбата ХГ

Почитувани студенти од прва година,
За утре и задутре за вежби по Хумана генетика ќе треба да ја прочитате вежбата број 13 од практикумоит и таа носи наслов: „Структурни хромозомски аберации„. Материјалот што ви го дадов за учење минатиот пат останува за во вторник на 17.12.2013 година.
Предметен наставник

Tuesday, December 10, 2013

Веб-апликација за поддршка на Декларацијата за отворени образовни ресурси на Македонија

Почитувани колешки и колеги,
Во прилог ви го линкувам соопштението за медиуми во врска со Веб-апликацијата за поддршка на Декларацијата за отворени образовниресурси на Македонија. Веб-апликацијата е дел од веб-сајтот www.oer.mk кој претставува своевиден ресурсен центар за отворени образовни ресурси.Доколку се сложувате со принципите на Декларацијата ве молам онлајн да ја потпишете и со тоа да дадете придонес кон истата.
Член на координативната група

Уште два наши труда за аутизмот цитирани во International Journal of Neuropsychopharmacology

Почитувани читатели,
Сакам да ве известам дека два труда од нашиот тим се цитирани во списанието International Journal of Neuropsychopharmacology, поточно во трудот The need for a comprehensive molecular
characterization of autism spectrum disorders. Трудот има број doi:10.1017/S146114571300117X. Наши трудови кои се цитирани во него се:
Spiroski M, Trajkovski V, Trajkov D, Petlichkovski A, Efinska-Mladenovska O, Hristomanova S, Djulejic E, Paneva M, Bozhikov J (2009) Family analysis of immunoglobulin classes and subclasses in children with autistic disorder. Bosn J Basic Med Sci 9:283–289.
Trajkovski V, Ajdinski L, Spiroski M (2004) Plasma concentration of immunoglobulin classes and subclasses in children with autism in the Republic of Macedonia: retrospective study. Croat Med J 45:746–749.
Бидејќи трудот не е со отворен пристап и затоа ви го приложувам само резимето. Инаку списанието е во групата на Cambridge Journals што уште повеќе го зголемува значењето на цитираноста.
The need for a comprehensive molecular characterization of autism spectrum disorders
Jantine A. C. Broeka1, Eva Brombachera1a2, Viktoria Stelzhammera1, Paul C. Guesta1, Hassan Rahmounea1 and Sabine Bahna1a2 c1
a1 Department of Chemical Engineering and Biotechnology, University of Cambridge, Cambridge, UK
a2 Department of Neuroscience, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands

Abstract
Autism spectrum disorders (ASD) are a heterogeneous group of disorders which have complex behavioural phenotypes. Although ASD is a highly heritable neuropsychiatric disorder, genetic research alone has not provided a profound understanding of the underlying causes. Recent developments using biochemical tools such as transcriptomics, proteomics and cellular models, will pave the way to gain new insights into the underlying pathological pathways. This review addresses the state-of-the-art in the search for molecular biomarkers for ASD. In particular, the most important findings in the biochemical field are highlighted and the need for establishing streamlined interaction between behavioural studies, genetics and proteomics is stressed. Eventually, these approaches will lead to suitable translational ASD models and, therefore, a better disease understanding which may facilitate novel drug discovery efforts in this challenging field.
Key words: Autism spectrum disorder (ASD); biomarker; omic platforms; pre-clinical models

Monday, December 9, 2013

Музички Мементо: Дадо Топиќ - Елизабет

Драги пријателки и пријатели,
Продолжен викенд, државен празник „Св. Климент" и мислите одма лутаат "back in time". Се навраќам на култната 1980 година кога песната Елизабет од Дадо Топиќ беше хит над хитовите, кога детската љубов кон соученичките ја покажувавме со пеење на оваа песна, само го менувавме името. „...Елизабет ти више ниси клинка, Елизабет ти ме волиш лудо мало, шашаво, Елизабет лудuјем за тобом.... ти си најбоља у разреду и знаш да спикаш енглески...„ Ех, неповратни времиња... Знам дека многу луѓе ќе навратам во убави води, а можеби некои од помладите за прв пат ќе ја слушнат, бидејќи во последно време и не е така многу експлоатирана од радио и ТВ станиците. Ја проследувам снимката на песната од 2011 во емисијата: „Вечер со Иван Ивановиќ„. Останете ми во добро расположение.
DJ Vac

Saturday, December 7, 2013

About Journal of Special Education and RehabilitationSerial type: Journal

Format: Print and Electronic version

ISSN: 1409-6099 (Print); ISSN: 1857-663X (Online)

Status: active

Subject code: Special education and rehabilitation sciences, Medical sciences, 

Publisher: Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, Skopje

Country: Macedonia

Start year: 1997

Content type: Academic/Scholarly

Editorial description: Covers Special Education and Rehabilitation sciences, Disability Studies, Medical Basis of Disability, Pedagogy, Psychology, Social Work and Social Policy. Following articles will be considered for publication: original and review articles, short report, letters to the editor, clinical experiences, survey of cases, doctoral dissertations, master of arts, editorials, rapid communications.

Web site: http://jser.fzf.uki.edu.mk   

Language: English/Macedonian


Key features: Abstracted and Indexed, Refereed, Peer-reviewed.

Editor: Prof. Dr. Vladimir Trajkovski, MD, PhD (Editor-in-Chief)

Corresponding Publisher: Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, Skopje. Address: Blvd. Goce Delchev 9A, 1000 Skopje, Macedonia. Phone: + 389 2 3148 834; Fax: + 389 2 3118 143: E-mail: jser@fzf.ukim.edu.mk; jser.dtp@gmail.com  http://www.fzf.ukim.edu.mk

Frequency: quarterly

Principles and Ethics in Scientific Communication in Biomedicine

Почитувани колешки и колеги,
Principles and Ethics in Scientific Communication in Biomedicine е насловот на трудот на проф. д-р Дончо Донев од Институтот за социјална медицина, мој драг повозрасен колега и пред се` добар пријател. Зошто го постирам ова на мојот блог? Па затоа што е реткост повозрасен колега и тоа од Медицинскиот факултет во Скопје да ве цитира два пати во ист труд. Под референца 22 цитиран сум со трудот: Trajkovski V. Ethics in publishing scientific papers. [In Macedonian]. Godisen zbornik na Filozofskiot fakultet, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje, 2011: 453-67. Под референца 24 цитиран сум со трудот: Trajkovski V. Plagiarism in the scientific research. [In Macedonian]. Godisen zbornik na Filozofskiot fakultet, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje, 2012: 262-273.
Трудот е објавен во Acta Inform Med. 2013; 21(4): 228-233. doi: 10.5455/aim.2013.21.228-233
Во продолжение ви го пренесувам апстрактот, а целиот труд можете да го симнете преку отворен пристап на следниот линк.

Abstract
Introduction and aim: To present the basic principles and standards of scientific communication and writing a paper, to indicate the importance of honesty and ethical approach to research and publication of results in scientific journals, as well as the need for continuing education in the principles and ethics in science and publication in biomedicine. Methods: An analysis of relevant materials and documents, sources from the internet and published literature and personal experience and observations of the author. Results: In the past more than 20 years there is an increasingly emphasized importance of respecting fundamental principles and standards of scientific communication and ethical approach to research and publication of results in peer review journals. Advances in the scientific community is based on honesty and equity of researchers in conducting and publishing the results of research and to develop guidelines and policies for prevention and punishment of publishing misconduct. Today scientific communication standards and definitions of fraud in science and publishing are generally consistent, but vary considerably policies and approach to ethics education in science, prevention and penal policies for misconduct in research and publication of results in scientific journals. Conclusion: It is necessary to further strengthen the capacity for education and research, and raising awareness about the importance and need for education about the principles of scientific communication, ethics of research and publication of results. The use of various forms of education of the scientific community, in undergraduate teaching and postgraduate master and doctoral studies, in order to create an ethical environment, is one of the most effective ways to prevent the emergence of scientific and publication dishonesty and fraud.
Key words: scientific communication, principles, ethics; IMRAD structure, scientific fraud, plagiarism, ethics education.
Со овој пост сакам да му упатам јавна благодараност на професорот Донев заради несебичноста во цитирањето.
Цитираниот

Wednesday, December 4, 2013

Видео: Впечатоци од студенскиот семинар во Златибор 2013

Почитувани студенти,
Ви прилог е видеото со впечатоците од неодамна завршениот студентски семинар во Златибор. Студентскиот парламент на ФАСПЕР прави обид да направи новинарски прилог со впечатоците од учесниците на семинарот. Во прилогот ќе можете да ги видите впечатоците на проф. д-р Миленко Кундачина, моите размисли од 3:59 до 7:55, па потоа следуваат студентските видувања на студенти од ЕРФ Загреб, одделот за дефектологија од Љубљана, наши неколку студенти и од ЕРФ Тузла. Одовоите некои 19:49 минути да го прегледате ова интересно видео.
Член на научен одбор


Видео снимка од отворањето на студентскиот семинар во Златибор

Почитувани студенти,
Како што веќе знаете од 20 до 24 ноември во Златибор се одржа студентскиот семинар за студенти по специјална едукација и рехабилтација од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и 17 студенти од Македонија. Во прилог се поздравните говори на организаторите Никола, Саво, Ранко и мојот кој започнува на 5:21 и трае до 8:57. Предлагам да го погледнете ова видео за да можете барем малку да ја доловите атмосферата од студентскиот семинар. Му благодарам на Милош од Студентскиот парламент на ФАСПЕР кој предмалку го сподели ова видео со мене.

Член на научниот одбор
Tuesday, December 3, 2013

15 ЕКТС поени - декември 2013

Почитувани студенти,
Сакам да ве информирам дека на 06.12.2013 ќе има термин за одговарање за добивање 15 ЕКТС поени. Ова се однесува на сите вонредни студенти и оние од повозрасните генерации кои се уште немаат освоено 15 поени по моите предмети. Терминот е од 09:00 до 13:00 часот.
Предметен наставник

Термини за испити септемвриска сесија 2014


Почитувани студенти,
Овде веќе се работи за долгорочно планирање или предвидување на испити 10 месеци однапред. Поради тоа што мислам дека е прерано давањето термини сега, го задржувам правото на промена на термините заради учество на конгрес или друга виша сила. Студентите имаат право да изберат само една декада за еден испит.

1 декада
03.09.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
04.09.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија

2 декада
10.09.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
11.09.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија

Предметен наставник

Monday, December 2, 2013

3 декември

Почитувани пријатели,
Утре е 3 декември - меѓународниот ден на лицата со инвалидност. По тој повод Институтот за дефектологија организира пригодна манифестација со богата програма во знак на чествување на тој ден. Иако не сум во својство на раководител на институтот почувствував потреба вака јавно да ве поканам сите заинтересирани да дојдете утре во 11 часот во големиот амфитеатар на ФЗФ.
Во продолжение програмата од настанот. Повелете ве очекуваме.
Член на колегиумот на институтотSunday, December 1, 2013

Два труда од JSER цитирани во Nepal Journal of Epidemiology

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ве известам дека два труда од JSER се цитирани во Nepal Journal of Epidemiology од страна на колегата Ram Lakhan, кој несебично о чини тоа зголемувајќи го рејтингот на списанието. Трудот носи налсов „Social, Environmental and Biological Determinants of Cerebral Palsy in Children with Intellectual Disabilities (ID) in Indiа„, а обратете внимние на референците 12 и 14.
Главен и одговорен уредник

Дел од моето интервју за ВЕСТ

Драги мои,
Пред некој ден ми се јави новинарката Елица Ангеловска од „Вест„ и побара да и дадам одговор на некои прашања поврзани со аутизмот. Јас ја замолив да го стори тоа по електронска пошта. Потоа се распишував по тастатурата и еве го резултатот, иако морам да признаам дека не е ставено сето она што го напоменав. Претпоставувам дека морало да се остави простор и за другите соговорници. Интервјуто можете да го симнете овде.
Претседател на МНЗА

Friday, November 29, 2013

Термини мајско-јунска сесија 2014

Почитувани студенти,
Иако е прерано да се мисли на мај и јуни 2014 година, но побараа од мене, па морам да доставам. Имате прилика да ги видите први. Студентите имаат право да изберат само една декада за еден испит.

1 декада
28.05.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
29.05.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија

2 декада
04.06.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
05.06.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија


Аирлија работа
Предметен наставник

Wednesday, November 27, 2013

Предавање семинарски трудови

Почитувани студенти,
Има само уште два дена за предавање на семинарските трудови. Семинарските трудови по ФФА се предаваат кај демонстраторката Мануела Крчаноска, а по ХГ кај мене. За студентите од Институтот за психологија важи правилото дека и по двата предмета треба да ги предадат кај мене. Има еден мал проблем што денес не беше работен ден, а вчера и завчера на ФЗФ примив само три семинарски трудови по предметот МОИ. Во принцип на Педагошки факултет не примам семинарски трудови, но за некои 20-тина труда ќе направм исклучок. Останатите утре од 13.30 до 15.00 кај мене во кабинет. Во петок нема да има таков термин на ФЗФ.
Ве молам во овие преостанати два дена да ги закачите електронските верзии од трудовите како што ви објаснив во претходниот пост.
Предметен наставник

Библиографија за аутизам објавена во ДТП/JSER 1997-2013

Почитувани читатели на ДТП/JSER,

Во наредниот број на списанието ДТП/JSER правиме пресек на објавена библиографија за аутизам во него во периодот 1997-2013. Благодарам на секретарот Ана Петковска за помошта во изработката. Во продолжение следуваат сите 27 референци објавени во дадениот период.

1.Williams LE, Casanova FM. Hyperlexia and dyslexia in autism: hitting a moving target. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 39–54.
2.Vasileva N. Diagnosis and therapy of motor disturbances in children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 55–68.
3.Head NC, Hill AD, Flores M. Case study on the implementation of a video story-based intervention with self-modeling treatment package to reduce stereotypical spitting behavior in a young girl with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(3-4): 85–98.
4.Stankova T, Trajkovski V. Attitudes and opinions of employers, employees and parents about the employment of people with autism in the Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(3-4): 16–30.
5. Memisevic H, Hodzic S. The effects of equine-assisted therapy in improving the psycho-social functioning of children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(3-4): 57–67.
6.Mladenovska B, Trajkovski V. Opinions and attitudes of parents and students for sexual development, sexual behavior and gender identity of persons with autism in the Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2010; 11(1-2): 7–24.
7.Preece D. Social care support services in England for children and adults with autism spectrum disorders and their families. Journal of Special Education and Rehabilitation 2008; 9(3-4): 63–72.
8.Singh KV. Serum analysis of amyloid beta-protein 1-40 in healthy subjects, autistic children and Alzheimer’s patients.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2008; 9(1-2): 93–99.
9.Casanova FM, Mott M. The Neuropathology of Autism: A Selective Review. Journal of Special Education and Rehabilitation 2006; 7(3-4): 21–35.
10. Casanova FM, Farag A, El-Baz A, Mott M, Hassan H, Fahmi R, Switela EA. Abnormalities of the gyral window in autism: a macroscopic correlate to a putative minicolumnopathy. Journal of Special Education and Rehabilitation 2006; 7(1-2): 85–101.
11.Trajkovski V, Vasilevska K, Ajdinski Lj, Spiroski M. Epidemiological characteristics of autism in Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(3-4): 25–39.
12.Kopachev D. Neuropsychological development dynamic approach in children with autism.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 5–16.
13.Spiroski M. Immunologycal approach to the diagnosis of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 17–26.
14.Ajdinski Lj. Condition, organization and directions in solving the problem of people with autism in the Republic of Macedonia.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 43–52.
15.Petrova V, Petrov R. Treatment of children with autism within the group of children with mental retardation.  Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 61–68.
16.Lazarovska V, Dimitrovska Z. A presentation of a case of a child suffering from autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2005; 6(1-2): 69–74.
17.Trajkovski EV. Innovations in therapy of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(3-4): 43–56.
18.Singh KV. Rehabilitation of autism with immune modulation therapy. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(3-4): 161–178.
19.Trajkovski V. Etiology of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2004; 5(1-2): 61–74.
20.Kopachev D, Trajkovski V. Autism and tuberous sclerosis. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 84–89.
21.Selakovikj M. Yeasts as a possible etiological factor of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 96–99.
22.Simikj JN, Golubovikj S. Evalution of the communicative behavior as a base for diagnosis and treatment planning of communicational impairments with children with autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 118–123.
23.Trajkovski V. Autism on the internet. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(3-4): 124–131.
24.Trajkovski V, Spiroski M. Imunodiagnostic and immunotherapy of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 2000; 4(1-2): 17–21.
25.Ajdinski Lj. Children with autism and how to organize their treatment in Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation 1999; 3(3-4): 57–66.
26.Lukic D. Autistic children protection scheme. Journal of Special Education and Rehabilitation 1998; 2(2-3): 135–144.
27.Lakoski A. Genetic aspects of autism. Journal of Special Education and Rehabilitation 1997; 1(2): 49–55. 

Главен и одговорен уредник

Десетто предавање ФФА - 29.11.2013

Драги студенти,
Еве го и предавањето по ФФА за задутре петок (29.11.2013). Ќе предавам за физиологија на сетило за вид. Повелете видео клипови.
Предметен наставник

Десетто предавање ХГ - 28.11.2013

Драги мои студенти,
По пауза од 12 дена утре повторно со вас на Хумана генетика. Со почеток во 08:00 часот ќе ви говорам за Генетски аспекти на глувост и слепило. Прочитајте нешто околу тоа. На стариот блог ќе можете да најдете интересни видео презентации во контекст на темата. Бидете точни, вкалкулирајте го снегот.
Предметен наставник

Tuesday, November 26, 2013

Мајка на дете со аутизам

Драги пријателки и пријатели,
Како што напомнав вчера на мојот ФБ профил, во Златибор запознав многу прекрасни луѓе. Овде сакам да се осврнам на една мајка на дете со аутизам која се вика Весна Клачар. Мајка-борец, која знае што сака и која се бори за правата на својата ќерка. По професија археолог, а сега повторно студира втора година на ФАСПЕР. Имаше забележително предавање во Златибор. Во последната година има организирано неколку настани за подигнување на јавната свест за аутизмот во Србија. Покрај тоа што е голем борец, остава впечаток на една космополитска широчина, нешто што не можат да се пофалат многу мајки во Македонија. Ме покани на настанот што ќе се одржи на 7 декември во Обреновац под наслов: „Интеракции со публиката„, на кој за жал не можам да одам заради набиена агенда. И ветив дека во 2014 ќе подржам најмалку една акција во нејзиниот град Обреновац. Нејзината големина одеше дотаму што во замена понуди да покрие патни трошоци и сместување за неколку студенти од Македонија и тоа од сопствени средства. Таа се уште нема некоја НВО која би ги финансирало овие трошоци. Госпоѓата Клачар знае што треба да направи за своето дете, таа знае да почитува профеосор и не се занимава со рекла-кажала, или со ширење невистини и предрасуди како некои мајки, тука во Скопје. Госпоѓа Клачар ви посакувам успешен настан и да истраете во борбата за подобро утре на вашата ќерка, борба со администрацијата која не е нималку лесна. Таа борба бара многу себеоткажувања, бара многу финансиски средства, многу искината нерви. Ви посакувам се' најдобро.
Претседател на МНЗА

Monday, November 25, 2013

Некои напомени за семинарските трудови

Почитувани студенти од прва година,
Сакам да споделам некои напомени во врска со предавањето на семинарски трудови. Ве потсетувам дека семинарските трудови ќе се примаат во печатена верзија најдоцна до 29.11.2013 година во 15:00 часот, а електронската верзија најдоцна до 23:59 истиот датум. За да не ми праќате сите електронска пошта отворив корисничка сметка на www.gmail.com
корисничко име: defektologijaseminarski
лозинка: defekt2013
Кога ќе влезете во корисничката сметка треба да одите во делот Drive, поранешен Google Docs и да го качите (upload-ирате) вашиот Word документ, т.е. вашиот семинарски труд. Именување на фајлот треба да биде вашето име и презиме-наслов на семинарската-ФФА. Трудовите треба да ги закачите во делот: Семинарски трудови-ФФА-ноември-2013 и ХГ-ноември-2013. Студентите од Институтот за психологија треба да ги закачат трудовите во соодветните фолдери. Сите трудови што ќе стигнат по 30.11.2012 нема да бидат земени предвид за оценување.
Предметен наставник

Monday, November 18, 2013

Нови индекасации на ДТП/JSER

Почитувани читатели,
Сакам да ве информирам за новите индекасации на ДТП/JSER кои ги добив од електронскиот издавач De Gruyter. За жал сите овие бази на податоци се со плаќање и не можам да ви обезбедам директен линк кој би водел до нивните веб страници.
Новите индексации се во следните бази на податоци:
 • Celdes
 • CNPIEC
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Мала промена во времето на тргнување за Златибор

Почитувани студенти,
Пред малку се слушнав со возачот и со него договорив поаѓање во 07.00 часот пред паркингот на ФЗФ. Вие бидете точно на време во 7 часот, не мора порано. Ете мислам на вашето спиење да се пролонгира барем 45 минути ако ништо повеќе.
Водачот на патот

Saturday, November 16, 2013

Некои напомени за студентите патници кои ќе одат за Златибор

Почитувани студенти,
Сакам да ви дадам некои напомени за патувањето во Златибор. Во однос на патот сме биле во заблуда дека се стига за 5-6 часа. Од агенцијата ми кажаа дека на возачот кој морало да вози по прописи 80 км на час му требале 9 часа, а растојанието од Скопје до таму е околу 500 км. Бидејќи организаторот инсистира да бидеме во Залтибор околу 15:00 часот, донесов одлука да бидете на паркингот на ФЗФ, наспроти МРТ во среда во 06:15 часот најдоцна, а ќе тргнеме веднаш по собирањето, т.е. најдоцна 06:25. Кој не го почитува ова може и да остане во Скопје. Значи, нема да толерирам доцнења. По пат една пазуа задолжително морало да направи возчаот во времетрање од 30 минути и тоа кај Предејане. Пред тоа имаме чекање на граница, така што многу други паузи не верувам дека ќе ги правиме, освен по стриктна потреба (а тоа не подразбира потреба за пушење цигари).
Сместувањето таму ќе биде во двокреветни, трокреветни и четворокреветни соби, зависно од тоа што ќе понуди организаторот.
Во однос на плаќањето котизација ви реков да си земете точно пари во евра колку што изнесува плаќањето (секој од вас знае по колку треба да плати).
Ако некој зема хронична терапија, но и останатите од вас треба да земат лекови за настинка, повраќање и слично зашто таму не знаеме дали има апотеки и по која цена ги продаваат лековите. За по пат земете си храна, вода и сокови. Дозволено е носење на ЦД-а за пуштање музика во автобусот или ако некој свири на некој инструмент нека го земе со себе.
Она што треба најбргу треба да го направите и тоа најдоцна до утре (недела во 18 часот) е да пратите имиња и презимиња и број на пасош или лична карта со датум на раѓање и да го испратете на следната адреса: m_filipovska@hotmail.com
Немојте за заборавите лична карта или патна исправа да понесете со вас.
Таму очекувам коректно, достоинствено студентско однесување без ексцесни ситуации.
Се гледаме во среда наутро, ако не и пред тоа на ФЗФ во понеделник или вторник. Ви стојам на располагање за сите информации.
Водачот на патот :)

Friday, November 15, 2013

Водич за изработка на семинарски работи

Почитувани студенти,
Доколку уште не сте го симнале водичот за изработка на семинарски работи, еве ви пригода да го сторите тоа. Клик на линк!
Предметен наставник

Најчести грешки во семинарските трудови

Почитувани студенти,
Сакам да ви укажам на најчестите грешки кои ги прават студентите од минатите генерации, со цел да не се повторат кај вас. Најголемата грешка е што 95% од вас не цитираат, што се смета за плагијат. Некои препишуваат цели делови од мојата книга, а тоа не е поентатата, туку треба да се консултира дополнителна литература. Треба да имате цитирано најмалку 6 референци, а некои од студентите користат само 2-3. Семинарскиот труд треба да има 10 страници, но за некои одстудентите  има од 12-16 страници. Од технички аспект не се користи фонтот, проредот, изедначувањето на маргините што е посочено во водичот. Сликите често се неозначени без легенда што тие значат. Понекогаш заклучоците се несоодветни за пишуваниот текст. Веб страниците ви се наведени само како линкови без притоа да се наведе кој е насловот на страницата. Во литература прво се пишуваат авторите на делото без титули, па насловот, па град, издавач, година, итн. Поради сите овие недостатоци може да имате од 2 до 9 поени. Забележете ги овие недостатоци и грешки и не ги повторувајте во вашите семинарски трудови.

Предметен наставник

Деветто предавање ФФА - 16.11.2013

Почитувани студенти,
Утре во 12:00 часот ќе започне деветтото предавање по Физиологија со функционална анатомија. Според силабусот следува систем на сетила прв дел. На стариот блог има видео клипови кои ја објаснуваат оваа тематика. Убеден сум дека сакате да добиете плус за утрешното присуство.
Предметен наставник

Деветто предавање ХГ - 16.11.2013

Почитувани студенти,
Како што веќе се договоривме утре во 9.30 часот ќе го одржам деветтото предавање по Хумана генетика со почеток во 09:30 часот во слушална 11. Ќе предавам за хромозомопатиите. На стариот блог има одлични илустрации за дадените синдроми кои се дел од силабусот по предметот. Ве очекувам во доволен број.
Предметен наставник

Јануарска испитна сесија 2014

Почитувани студенти,
Многумина од вас немаат поим каде ќе одат за Нова година, а ние веќе ја планираме јануарска испитна сесија за 2014 година. Еве како и секогаш од прва рака ги дознавате термините по моите предмети. Студентите имаат право да изберат само една декада за еден испит.

1 декада
22.01.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
23.01.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија

2 декада
29.01.2014 - ФФА, Генетика и Физиологија во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија
30.01.2014 - ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2 во 08.15 часот библиотека Институт за дефектологија

Почнете да учите време е! :)
Предметен наставник

Термини втора колоквиумска недела

Почитувани студенти,
Ве информирам дека вториот колоквиум по сите предмети за студенти од двата института ќе се одржат на 20.12.2013 година во 08:30 часот пред библиотеката на Институтот. Вие треба да дојдете 15 минути порано. Студентката која ги има положено ФФА и ХГ да ми се јави за да се договориме кога ќе го полага вториот предмет.
Предметен наставник

Thursday, November 14, 2013

Осмо предавање ФФА - 15.11.2013

Почитувани студенти,
На стариот блог ќе можете да најдете видеоклипови од минатото предавање, но и од тоа што ќе го зборувам утре, а тоа се однесува на моторен систем.
Предметен наставник

Програма за студентскиот конгрес во Златибор

Почитувани студенти,
Ви се обраќам вам што ќе патувате за Златибор и што ве интересира програмата. Пред малку ја добив и сакам да ја споделам со вас. Знам дека со нетрпение ја очекувавте. Тие што ќе презентирате да ви кажам дека ќе имате 20 минути на располагање, значи повеќе од тоа што предвидувавме. Програмата е интересна и покрај домаѓините од Белград, ќе има студенти од Загреб и Љубљана. Последниот ден ќе ги добиете заслужените сертификати за учество.
Повелете драги мои студенти програма за студентскиот конгрес.
Член на научен одбор

Вонредна вест за предавања ХГ и ФФА во сабота 16.11.2013

Почитувани студенти,
Сакам да ви соопштам дека ми се отвори простор оваа сабота за да ги одржам предавањата по ХГ и ФФА што ќе ги губиме наредниот четврток и петок заради моето патување во Златибор на студентскиот конгрес.
Ви соопштувам дека за предавање Хумана генетика ќе треба да дојдете во 9.30 часот во слушална 11 на ФЗФ, а предавањето Физиологија со функционална анатомија ќе започне во 12.00 часот во истата просторија. За предавањата ќе се води евиденција и сакам да напоменам да не планирате никакви други активности за оваа сабота во тие термини. Затоа, идната недела имате 4 слободни денови во серија.
Предметен наставник

Wednesday, November 13, 2013

Водич како да се подготват Интернет ресурси

Почитувани студенти,
Кога ви недостасуваат поени тогаш ви давам да обработите труд од списанието „Дефектолошка тероија и практика„, но често знам да дадам и интернет ресурси. За да направите интернет ресурси треба да имате интернет конекција да знаете да пребарувате преку Интернет пребарувачите Google, Yahoo, Bing и други. Штом добиете одредена тема вие треба на англиски јазик да пребарате минимум 5-6 интернет адреси, да ги одберете најдобрите делови од тие веб страници, да ги копирате и да ги префрлите во Word документ на оригинален јазик. Потоа документот убаво треба да го средите технички. На крај од литературата треба да бидат наведени насловите и веб адресите кои сте ги користеле во текот на пребарувањето. Првата страница е насловна како кај семинарски трудови и по неа треба да има најмногу уште 4-5 страници. Интернет ресурсите треба да се бранат во ден предвиден за таа цел и кој ќе биде објавен на овој блог. Се надевам дека нешто ви е појасно сега.
Предметен наставник

Осмо предавање ХГ – 14.11.2013

Почитувани студенти,
Во четврток ќе го имаме осмото предавање по Хумана генетика. Теми за разговор ќе бидат пренатална дијагноза и конгенитални малформации. Клиповите ќе можете да ги погледнете на стариот блог, кој се` уште е активен и не се дава.
Предметен наставник

Tuesday, November 12, 2013

Lily Allen - Somewhere only we know

Драги мои,
Ноември е мојот месец. Keane е една од моите омилени групи. Оваа cover верзија на Lily Allen - Somewhere only we know е наменета за Божиќ кој иако е рано, сепак се решив да ја постирам денес. Нумерата е боженствена и го погодува токму моето расположение во последните недели. Сигурен сум дека ќе ви се допадне.
Уживајте го овој влажен, дождлив, ноемвриски ден.
DJ Vac


Saturday, November 9, 2013

Донирани 15 броја од ДТП/JSER на ПОУ „Иднина“

Драги колешки и колеги,
Во средата на 6 ноември имав убава прилика да подарам 15 броја од списанието „Дефектолошка теорија и практика“. Имено позитивно одговорив на поканата на библиотекарот во тоа училиште госпоѓата Славица Тодорова да присуствувам на стручниот актив каде што беа презентирани два труда од неодамна завршената конференција во Охрид по повод 20 години од нашиот Институт. Благодараност до неа и до директорката Анета Петровска и до сите колеги за гостопримството и за доделената благодарница. Знам каква е финансиската состојба со училиштата и нивните библиотеки и решив да донирам 15 различни броја од ДТП што во парична вредност изнесува скромни 7500 денари. Беше тоа прилика по повеќе од 10 години да ја посетам оваа установа и да видам помлади колешки и колеги на кои на времето сум им бил асистент или тазе доцент. Во продолжение за илустрација неколку фотографии од настанот.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Friday, November 8, 2013

Седмо предавање ФФА - 08.11.2013

Драги студенти,
Во прилог се видео клиповите од утре каде ќе се зборува за сензорен и моторен систем на човекот.
Предметен наставник