Monday, September 21, 2015

Список за вежби ФФА

Почитувани студенти од прва година,

Во прилог ви го праќам списокот за вежби по предметот Физиологија со функционална анатомија. Предавањата започнуваат во петок на 25.09.2015 во 08:00 часот во лабораторијата на Педагошкиот факултет. Вежбите ќе започнат на 01.10.2015 веднаш по терминот за вежби по Хумана генетика, а студентите ќе бидат поделени во две групи. Доколку некој студент/ка го нема на списокот, а e редовен студент/ка или доколку е вонреден, а сака редовно да доаѓа на предавања и вежби должен е во најскоро време да ми прати електронска пошта на vladotra@fzf.ukim.edu.mk
Голема благодарност до студенката И.П. од втора година која ги изработи овие списоци.

I grupa
^etvrtok
13.00-15.30

1.  23757/15
2.  23756/15
3.  9096/15
4.  9115/15
5.  9112/15
6.  9119/15
7.  23781/15
8.  9123/15
9.  23733/15
10. 9097/15
11. 23767/15
12. 9134/15
13. 23770/15
14. 23737/15
15. 23749/15
16. 9142/15
17.       23773/15
18. 23782/15
19. 8940/15
20. 23761/15
21. 9149/15
22. 23732/15
23. 23759/15
24. 9095/15
25. 9001/15
26. 9144/15
27. 23731/15
28. 9088/15
29. 9124/15
30. 9127/15
31. 8933/15

  
II grupa
Petok
13.00-15.30

1.   23764/15
2.   23760/15
3.   9140/15
4.   9114/15
5.   8941/15
6.   9155/15
7.   23769/15
8.   23778/15
9.   23786/15
10. 23758/15
11. 8939/15
12. 9087/15
13. 9143/15
14. 9138/15
15. 23740/15
16. 23763/15
17. 9141/15
18. 23790/15
19. 9113/15
20. 23768/15
21. 9121/15
22. 9092/15
23. 23784/15
24. 9122/15
25. 23747/15
26. 9085/15
27. 23754/15
28. 9145/15
29. 23744/15
30. 9132/15
31. 23783/15

Предметен наставник

Список за вежби по ХГ

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог ви го праќам списокот за вежби по предметот Хумана генетика. Предавањата започнуваат во четврток на 24.09.2015 во 08:00 часот во лабораторијата на Педагошкиот факултет. Вежбите ќе започнат на 01.10.2015 веднаш по терминот за предавање, а студентите ќе бидат поделени во две групи. Доколку некој студент/ка го нема на списокот а e редовен студент/ка или доколку е вонреден а сака редовно да доаѓа на предавања и вежби должен е во најскоро време да ми прати електронска пошта на vladotra@fzf.ukim.edu.mk   

I grupa
^etvrtok
10.30 - 13.00

1.  23757/15
2.  23756/15
3.  9096/15
4.  9115/15
5.  9112/15
6.  9119/15
7.  23781/15
8.  9123/15
9.  23733/15
10. 9097/15
11. 23767/15
12. 9134/15
13. 23770/15
14. 23737/15
15. 23749/15
16. 9142/15
17. 23773/15
18. 23782/15
19. 8940/15
20. 23761/15
21. 9149/15
22. 23732/15
23. 23759/15
24. 9095/15
25. 9001/15
26. 9144/15
27. 23731/15
28. 9088/15
29. 9124/15
30. 9127/15
31. 8933/15

  
II група
Petok
10.30-13.00

1.   23764/15
2.   23760/15
3.   9140/15
4.   9114/15
5.   8941/15
6.   9155/15
7.   23769/15
8.   23778/15
9.   23786/15
10. 23758/15
11. 8939/15
12. 9087/15
13. 9143/15
14. 9138/15
15. 23740/15
16. 23763/15
17. 9141/15
18. 23790/15
19. 9113/15
20. 23768/15
21. 9121/15
22. 9092/15
23. 23784/15
24. 9122/15
25. 23747/15
26. 9085/15
27. 23754/15
28. 9145/15
29. 23744/15
30. 9132/15
31. 23783/15

Предметен наставник

Saturday, September 19, 2015

СИЛАБУС по предметот ХГ

Почитувани студенти од прва година,
Еве го и силабусот по предметот Хумана генетика. Доколку го исполниме во целост без поголеми промени, јас ќе бидам многу среќен. Ви посакувам успех во студирањето. Потребно е доста учење и залагање за да се остварат вишите цели. Го задржувам правото за промена на редоследот заради болест или службено отсуство.

СИЛАБУС ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

I. Недела 24.09.2015
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
2.ВОВЕД ВО ГЕНЕТИКАТА
3.КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА
  
II. Недела 01.10.2015          
4.СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛЕТКАТА
5. ХРОМОЗОМИ
  
III. Недела 08.10.2015
6. ДЕЛБА НА КЛЕТКАТА
7. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО I  дел
  
IV. Недела 15.10.2015
8. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО II  дел
  
V. Недела 22.10.2015
 9.  СИНТЕЗА НА ПРОТЕИНИ
10. НАСЛЕДУВАЊЕ
  
VI. Недела 29.10.2015
11. ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ
  
VII. Недела 05.11.2015
ПРВ КОЛОКВИУМ
  
VIII. Недела 12.11.2015
12. ГЕНСКИ МУТАЦИИ
13. МОНОГЕНСКИ БОЛЕСТИ
  
IX. Недела 19.11.2015
14.ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА
15. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ
  
X. Недела 26.11.2015
17.ХРОМОЗОМСКИ ЗАБОЛУВАЊА

XI. Недела 03.12.2015
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА
19. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД
  
XII. Недела 10.12.2015
22. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
23. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ
  
XIII. Недела 17.12.2015
25. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ
26. ГЕНЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ
  
XIV. Недела 24.12.2015
ВТОР КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИСИЛАБУС ЗА ВЕЖБИ ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

 I. Недела
1.      МИКРОСКОП ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА И ВИДОВИ МИКРОСКОПИ
  
II. Недела
2.      МИКРОСКОПИРАЊЕ ХРОМОЗОМИ
3.      КЛАСИФИКАЦИЈА И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХРОМОЗОМИ
  
III. Недела
4.      МИКРОСКОПИРАЊЕ ПОЛОВ ХРОМАТИН

 IV. Недела
5.      ХИСТОЛОШКА ГРАДБА НА ТЕСТИС (микроскопирање, презентација на фотографии)
  
V. Недела
6.      ХИСТОЛОШКА ГРАДБА НА ОВАРИУМ (микроскопирање, презентација на фотографии)
  
VI. Недела
7.      ДНК: Генетски материјал, Репликација на ДНК, Генска контрола на протеини, Генско прикаЖување - транскрипција

 VII. Недела
8.      УПОТРЕБА НА ХЕРЕДОГРАМ ВО ХУМАНАТА ГЕНЕТИКА
9.      ВИДОВИ НАСЛЕДУВАЊА ВО ГЕНЕТИКАТА

 VIII. Недела
10.  МУЛТИПНИ АЛЕЛИ
11.  ДЕРМАТОГЛИФИ ВО ГЕНЕТИКАТА
  
IX. Недела
12.  ГЕНСКИ МАПИ

 X. Недела
13.СТРУКТУРНИ ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ (микроскопирање, презентација на фотографии)
14.  НУМЕРИЧКИ ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ

XI. Недела
15.  МЕТАБОЛИЧКИ ГЕНОПАТИИ (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
16. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
  
XII. Недела
17.  ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
  
XIII. Недела
19.  ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
  
XIV. Недела
20.  ПОТПИСИ

Предметен наставник

СИЛАБУС по предметот ФФА

Почитувани студенти од прва година,
Ви го проследувам силабусот по предметот Физиологија со функционална анатомија. Според него ќе се водиме во текот на семестарот. Можни се некои мали измени заради празници или некои други мои обврски, но за се` ќе бидете навремено известувани. Нека ви е честит почетокот на академската година.

СИЛАБУС ПО ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА
Предавања

I Недела 25.09.2015
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТ ПЛАН НА ТЕЛОТО

II Недела 02.10.2015           
2. КЛЕТОЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ

III Недела 09.10.2015
4. ЕЛЕКТРОЛИТИ
5. КРВ

IV Недела 16.10.2015
6. МУСКУЛЕН СИСТЕМ
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  прв дел

V Недела 23.10.2015
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  втор дел

VI. Недела 30.10.2015
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  трет дел

VII. Недела 06.11.2015
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 13.11.2015
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  четврт дел

IX. Недела 20.11.2015
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  петти дел

X. Недела 27.11.2015
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА прв дел

XI. Недела 04.12.2015
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА втор дел

XII. Недела 11.12.2015
9. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XIII. Недела 18.12.2015
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIV. Недела 25.12.2015
ВТОР КОЛОКВИУМ
ПОТПИСИСИЛАБУС ПО ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА
Вежби


I. Недела 01.10-02.10
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 1 дел

II. Недела 08.10-09.10         
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 2 дел

III. Недела 15.10-16.10
4.КРВНИ АНАЛИЗИ

IV. Недела 22.10-23.10
5.ФИЗИОЛОГИЈА НА СКЕЛЕТНИ МУСКУЛИ

V. Недела 29.10.-30.10
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  прв дел

VI. Недела 05.11.-06.11
КОЛОКВИУМ

VII. Недела 12.11-13.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  втор дел

VIII. Недела 19.11.-20.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  трет дел

IX. Недела 26.11.-27.11
7. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела  03.12.-04.12
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 10.12.-17.12
9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР

XII. Недела 17.12.-18.12
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIII. Недела 24.12.-25.12
КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИ

Предметен наставник

Wednesday, September 16, 2015

Покана за конференција во Белград

Почитувани дипломци,
Се надевам дека ги уживате плодовите од вашиот дипломски труд и имате заслужен одмор. Еве ја првата покана до вас за конференција во регијата. Мојот драг пријател и колега проф. д-р Горан Недовиќ ве поканува на IV-от стручно научен собир со меѓународно учество „Актуелности во едукацијата и рехабилитацијата на лицата со пречки во развојот" што ќе се одржи од 24 до 25 октомври 2015 година во Белград.
Целта на овој собир е да ги собере стручњаците, истражувачите и активистите кои од различни перспективи се занимаваат со едукација и рехабилитација на лицата со пречки во развојот и со самото тоа да обезбеди размена на знаења и искуства меѓу учесниците
Собирот е акредитиран од Заводот за унапредување на образованието и воспитанието и Комората за социјална заштита на Република Србија.
Рокот за предавање апстракти е 5 октомври, а за подетлани информации ве молам одете на следниот линк.
Искрено се надевам дека барем две од моите дипломки позитивно ќе одговорат на ова мое соопштение.
Менторот

Monday, September 14, 2015

ReAttach – The Exciting Development of a Promising Intervention for Autism Spectrum Disorders

Драги колешки и колеги,
Се надевам дека денес присуствувавте на едно интересно предавање. Би сакал да споделам со вас некои трудови од колешката Паула Бартоломеус Веркамп, односно тие што ви ги ветив.
На следниот линк се наоѓа поглавје во учебник : ReAttach – The Exciting Development of a Promising Intervention for Autism Spectrum Disorders.
На овој линк можете да го симнете трудот ReAttach a new schema therapy for adults and children? Part I: adults објавен во Clinical Neuropsychiatry (2015) 12, 2, 9-13.
За сите потребни информации ве молам да ме контактирате мене во врска со комуникација со неа, бидејќи е догворено сите активности да одат преку МНЗА.
Претседател на МНЗА

Friday, September 11, 2015

Мементо со Владо Илиевски - 1997

Драги пријателки и пријатели,
Вчера се опрости од македонската кошарка едно од петте најголеми имиња кои ги имала македонската кошарка. За жал со пораз на евробаскетот во Загреб и тоа од Словенија каде проведе извесен дел од неговата кариера. Сите пишуваат по нешто за него, па си реков да напишам и јас некоја реченица, да оставам некоја трага на мојот блог, не за друго зашто немам што да напишам, туку дека лично го познавам, иако го немам видено 18 години.
Малкумина знаат дека како доктор бев заедно со тогашната кадетска репрезентација на турнир за квалификации за европското кадетско првенство што се одржа во Спишка Нова Вес во Словачка во 1997 година. Јас млад доктор, тој млад кошаркар. Чинам беше април. Тргнавме со автобус од Скопје и патувавме неверојатни 28 часа до местото на одржување на првенството. Селектор на таа генерација беше Митко Луковски. Владо Илиевски уште како кадет пленеше со играта беше вистински предводник на таа генерација во која уште беа Чековски, Шуш, Грнчаров, Цевка и многу други кои не успеаа да направат позначајни кариери. Се сеќавам дека Владо доби некоја тешка настинка и му дадов терапија, но и покрај мојата препорака да не игра, тој не ме послуша. Не сакаше да ги остави другарите на „цедило" и го одигра тој меч под терапија. Ете таков беше, а и сега е Илиевски инаетлив, упорен, голем патриот. Нема сомнение дека беше најдобар во таа генерација и не е ни чудно што многу малку играше за македонските клубови. Да се разбереме, тогаш кадетите не се пласираа за европското кадетско првенство, но неговата улога на лидер на таа генерација беше забележлива. Беше доста скромен, карактерна црта што отсекогаш сум ја ценел кај луѓето. Македонската кошарка губи многу со неговото пензинирање, но да се надеваме дека ќе се стави на располагање како што и самиот кажа. Има што да им покаже на помладите. Сите ние имаме работен век, за жал кај спортистите тој пократко трае. Од тој настан животните патишта ни се разделија, го немам видено, иако Македонија е „мала". Би било убаво да се видиме, да му честитам на успешната кариера, да испиеме некој сок на пример.
Во продолжение едно одлично видео за него што се појави пред малку на ФБ.
Докторот