Saturday, October 31, 2015

ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

Почитувани читатели,
Со овој апстракт на предговор сакам да ви го најавам најновиот број 3-4 за 2015 на списанието Дефектолошка теорија и практика кое денес влезе во печат и во четврток  на 5 ноември го очекуваме да се појави во нашите витрини.
Главен и одговорен уредник


Владимир ТРАЈКОВСКИ
Дефектолошка теорија и практика
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Скопје, Република Македонија

Резиме

Во овој предговор е опишан растежот на спи­­­­санието Дефектолошка теорија и прак­­­­тика во последните 18 години откако за­­­­почна да се издава. Иако започна како ло­кал­но и стручно, сепак успеа да се раз­вие во ин­тернационално и научно и да прив­­лече голем број автори од преку 30 држави од све­тот. Моментно списанието е ин­дек­си­ра­но во 65 светски бази на по­да­то­ци. 
Македонија претставува тешка периферија во светот на науката. Но, тоа не го спр­е­чу­ва списанието од година во година да ста­ну­ва сѐ повидливо и позначајно во науч­ни­те области кои го обработуваат полето на спе­цијална едукација и рехабилитација. Во на­ша­та држава постојат многу фактори кои го попречуваат патот за создавање на ви­со­ко квалитетно научно списание. Истите се детално дискутирани во трудот. 
За да се достигне повисока релевантност на спи­­­санието, потребна е голема и бес­пре­корна пос­ветеност на луѓето кои работат во из­­да­вач­ките канцеларии.
Уредниците од ма­­ли­те спи­санија од ре­гио­нот треба да си ги раз­ме­ну­ва­ат сопствените ис­куства. Уред­­ничките ти­мо­ви на по­ма­ли­те спи­са­ни­ја треба да со­би­ра­ат искуство од по­­го­ле­ми­те списанија. Тие тре­ба да вложат по­ве­ќе на­­по­ри во зго­ле­му­ва­ње ­на вид­ли­вос­та на спи­санието на интернет, а тоа мо­жат да го сторат преку споделување на тру­до­вите на социјалните медиуми. Над­леж­­но­то Министерство за образование и нау­ка треба да одвои поголем процент од бру­то до­машниот производ за издавачка деј­­но­ст за да може малите списанија да ста­­нат по­ре­ле­вант­ни во светот на науката.
Се наметнува заклучокот дека малите спи­са­­ни­­ја може да придонесат со релевантни науч­ни информации во светот на науката.

Клучни зборови: Дефектолошка теорија и прак­тика, научна периферија, научно списание, квалитет на списаниеFriday, October 30, 2015

Распоред на термини за полагање на првите колоквиуми

Почитувани студенти,
Сакам да ви го кажам распоредот на термини за полагање на колоквиуми по моите предмети во наредните 10 дена. Ќе се полага во три различни денови и тоа по следниот распоред:

04.11.2015 (среда) - прв колоквиум Генетика и Физиологија за психолози и Физиоогија со функционална анатомија за IV година дефектолози

05.11.2015 (четврток) - прв колоквиум Хумана генетика за I, II, III година дефектолози

09.11. 2015 (понеделник) - прв колоквиум Физиологија со функционална анатомија за I, II, III година дефектолози

Сите колоквиуми ќе започнат во 08:15 часот, а вие треба да бидете 15 минути претходно пред библиотеката на Институтот за дефектологија на ФЗФ.

Предметен наставник


Tuesday, October 27, 2015

Multimodalna intervencija za decu i odrasle sa autističnim spektrom poremećaja: ‘ReAttach’

     Weerkamp Bartholomeus P, Trajkovski V. Multimodalna intervencija za decu i odrasle sa autističnim spektrom poremećaja: „Reattach“. Zbornik rezimea IV stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“. Beograd, 24-25 oktobar, 2015; 19.
Apstrakt

Uvod: Autistični spektar poremećaja (ASP) odlikuje se pogoršanjima u društevenoj interakciji i komunikaciji, ograničenim i ponavljajućim ponašanjem, koji značajano utiču na svakodnevno životno funkcionisanje. ReAttach је metoda koja se zasniva na vezivanju, regulaciji uzbuđenja i obuci procesiranja višestruke senzorne integracije.
Cilj: da istraži efektivnost ReAttach-a u smislu poboljšanja svakodnevnog životnog funkcionisanja.
Metod: Osam terapeuta su obučena da sprovode ReAttach sa grupom od 58 učesnika. Poređenje srednjih vrednosti rezultata na Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) sprovedeno je sa uparenim t-testom.
Rezultati: U ovoj studiji smo istraživali potencijal 5 ReAttach tretmana da značajno poboljšaju ATEC ocene osoba sa ASP u kratkom vremenskom periodu. Rezultati su pokazali značajno smanjenje problema u sledećim funkcijama: I. Govor (t=9.96, df=57, p=0.000), II. Društvenost (t=13.72, df=57, p=0.000), III. Senzorna kognitivna svesnost (t=11.91, df=57, p=0.000), IV. Zdravlje/Fizičko/Ponašanje (t=11.64, df=57, p=0.000), kao i ukupnim rezultatima ATEC-a (t=15.23, df=57, p=0.000).
Uporedili smo srednje ukupne rezultate učesnika sa različitim dijagnozama u celoj ASP grupi: autistični poremećaj (N=6, starost M=18.67, SD±6.92, muškarci su bili 100%) t=4.78, df=5, p=0.005; Asperger sindrom (N=24, starost M=27.75, SD±12.88 muškarci su bili 70.83%)  t=10.56, df=23, p=0.000; PDD-NOS (N=24, starost  M=22.17, SD±11.68, muškarci su bili 83.33%), t=9.26, df=23, p=0.000; ASP i intelektualni poremećaj (N=4, starost M=26.75, SD±16.17, muškarci su bili 75%) t=4.40, df=3, p=0.022.
Zaključci: Ova studija potvrđuje da ReAttach ima pozitivni uticaj na svakodnevno životno funkcionisanje. Praktično istraživanje potvrđuje pretpostavku da ova intervencija ima pozitivno dejstvo na različitim razvojnim oblastima opisanih u ATEC. Rezultati dalje pokazuju da osobe u spektru autizma mogu imati koristi od ReAttach-a i sama metoda može da pruži važne podatke za efikasan tretman ASP-a.

Ključne reči: autizam, inovacija, tretman

Friday, October 16, 2015

Теми за подготовка на првиот колоквиум Хумана генетика - 2015

Почитувани студенти,
Ви ги давам во прилог темите за подготовнка на првиот колоквиум по Хумана генетика. Потребно се доста учење за да се положи тестот.
 1. Вовед во генетиката
 2. Класична генетика
 3. Структурна организација на клетката
 4.  Хромозоми
 5. Делба на клетката
 6. Молекуларна основа на наследувањето
 7. Синтеза на протеини
 8. Наследување
 9. Хромозомски аберации заклучно со нумерички аберации
Предметен наставник

Thursday, October 15, 2015

Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија со функционална анатомија-2015

Почитувани студенти,
Ви ги проследувам темите за подготовка на првиот колоквиум по ФФА.

 • Функционална организација и општ план на телото. 
 • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
 • Физиологијата на клетката; 
 • Телесни течности и електролити; 
 • Физиологија на крвта; 
 • Мускулен систем; 
 • Физиологијата на нервниот систем;
 • Вклучително и автономен нервен систем.
Среќно учење
Предметен наставник

Термини за консултации

Почитувани студенти,
Моите термини за консултации во овој семестар се:
Понеделник од 10:00 до 11:30 часот
Вторник од 10:00 до 11:30 часот

Предметен наставник

Friday, October 9, 2015

ПОВИК за 11-от конгрес на Аутизам Европа

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ве известам дека од 16 до 18 септември 2016 година Аутизам Европа го организира својот 11-ти конгрес во Единбург, Шкотска. Тема на конгресот е "Happy, healthy and empowored". Повикот за испраќање апстракти трае до 31.12.2015 година. Ги поканувам сите мои дипломци, магистранти и докторанди кои имаат теми од областа на аутизмологијата да ме контактираат и да пријавиме заеднички труд. Повеќе информации за конгресот можете да најдете овде.
Претседател на МНЗА 

Wednesday, October 7, 2015

Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија - 2015

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог ви ги доставувам темите кои се потребни за подготовка на првиот колоквиум по предметот Физиологија.

 • Поим и дефиниција на физиологијата. 
 • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
 • Физиологијата на клетката; 
 • Физиологија на мускулниот систем;
 • Физиологијата на нервниот систем. 
 • Комуникација во невронот; 
 • Централен нервен систем;
 • Периферен нервен систем; 
 • Голем мозок; 
 • Рецептори;
 • 'Рбетен мозок; 
 • Моторен систем;
 • Продолжен мозок; 
 • Среден мозок; Мал мозок;
 • Меѓумозок;
 • Болка;
 • Перцепција на температура.

Предметен наставник

Теми за подготовка на првиот колоквиум Генетика - 2015

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог се потребните теми за учење на првиот колоквиум по предметот Генетика.

 • Вовед во генетика; 
 • Класична генетика; 
 • Структурна организација на клетката; 
 • Цитогенетика;
 • Молекуларни основи на наследувањето; 
 • Наследување и видови наследувања; 
 • Промени во наследните чинители (аберации и мутации); 
 • Генетика на полот. 

 

Предметен наставник 

Tuesday, October 6, 2015

Complementary and alternative medicine treatments in children with autism spectrum disorders

Почитувани колешки и колеги,
Вчера и денес денови за објавување на публицирани апстракти од конгреси. Еве го и најновиот од петтиот логопедски конгрес одржан неодамна во Осиек, Република Хрватска.

Trajkovski V. Complementary and alternative medicine (CAM) treatments in children with autism spectrum disorders (ASD). Book of abstracts 5th Congress of Croatian speech and language therapists with international participation – „Multidisciplinary approach in speech and language sciences and practice“. Osijek, September 24-26, 2015; 94.
    

Complementary and alternative medicine (CAM) treatments in children with autism spectrum disorders (ASD)

Vladimir Trajkovski
Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Phylosophi, University “St. Kiril and Metodij”
Keywords: autism spectrum disorders (ASD), complimentary and alternative medicine (CAM), treatments,
children

ABSTRACT

Complementary and Alternative Medicine (CAM) is variably defined but generally refers to
medical therapies and practices that are not commonly taught at medical schools or available
at major hospitals and clinics. Sometimes complementary medicine is described as nontraditional
therapies that are used in conjunction with traditional therapies (to complement
their action), while alternative medicine is used to describe non-traditional therapies that
are used in place of (as an alternative to) traditional therapies. Interventions considered
to be branches of CAM for autism are on the rise. This article reviews the current state of
many CAMs and addresses the evidence that supports or fails to support their efficacy as a
treatment of ASD and their adoption in special education practices. A review of literature on
potential CAM interventions for ASD was conducted, including a review of the websites of
the primary autism organizations worldwide. This is web based research. Data used in this
paper are taken from the following data bases: EBSCOhost, Google Scholar, PubMed. Key
words were autism and CAM treatment. The most frequent CAM treatments in autism are:
dietary supplements, the gluten-free, casein-free diet, homeopathic remedies, melatonin,
probiotics, antioxidants, amino acid supplements, “immune support” products, multivitamins,
melatonin, and digestive enzymes. The procedures, such as neurofeedback and chelation;
some conventional medications that are being examined for new applications in treating
autism, such as antifungals, memantine, and nutraceuticals are commonly used in treatment
of ASD. Biomedical CAM treatments are integrative in nature, and most of them can be used
in combination with conventional treatments for autism. It is important to discuss alternative
therapies for autism openly and compassionately. Some CAM therapies are supported by
scientific evidence, but for some there are still questions. A majority of families using CAM
chose therapies that were likely to be safe.

Monday, October 5, 2015

Stress that parents of autistic children and parents of children with cerebral palsy face

Dear readers,
Special Education and Rehabilitation Today conference in Belgrade already finished a week ago. Here is our newest published abstract.
Mateska N, Trajkovski V. Stress that parents of autistic children and parents of children with cerebral palsy face. Book of abstracts 9th International Scintific Conference – „Special Education and Rehabilitation Today“. Belgrade, September 25-27, 2015; 31.

ABSTRACT

Stress that parents of autistic children and parents of children with cerebral palsy face with

Natasha Mateska1, Vladimir Trajkovski2
1unemployed special educator
2University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

Introduction: Autism is a diagnose that affects every member of the family in different ways. Parents should focus a bigger part of their attention toward the autistic child, which can cause a stressful effect in the family as well as outside the family.
Aim of the study: To determine the stress that parents of autistic children face with compared to parents of children with cerebral palsy.
Methodology: The entire sample includes 90 respondents, of which 45 parents of autistic children and the rest 45 parents of children with cerebral palsy. The survey was conveyed using a questionnaire and methods of descriptive and comparative analysis were used. The comparison of the groups of surveyed was analyzed by using χ2 test and Fisher Exact test. The differences that were taken into consideration were on the level of significance p<0.05.
Results: Parents of autistic children compared with parents of children with cerebral palsy, statistically show significant difference for following variables: support from close community (χ2=7.57, df=1, p=0.006), stigmatization by family and community (χ2=5.4, df=1, p=0.02), isolation by the community (χ2=10.3, df=1, p=0.001), change in the relationship between spouses (χ2=7.53, df=1, p=0.006).
Conclusion: The parents of autistic children are faced with bigger stress in managing the everyday activities and control of life, compared with parents of children with cerebral palsy.

Key words: stress, parents, autism, cerebral palsy

Cheers Natasha, yours first abstract is published.

Saturday, October 3, 2015

ВОДИЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХГ, ФФА и МОИ

Почитувани студенти,
Ви го проследувам водичот за изработка на семинарска работа по предметите Хумана генетика, Физиологија со функционална анатомија и Медицински основи на инвалидноста.

Семинарската работа подразбира обработка на одредена тема која се заснова на лични ставови, објаснувања и истражувања, поткрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која ја обработуваме. 
Семинарските работи најчесто се изработуваат по предметите кои студентите редовно ги слушаат. Тие на студентите им овозможуваат да ги соберат што повеќе кредитни поени одделно за секој предмет. Постојат два типа на семинарски работи: индивидуални и групни. 
Важно е професорите да направат распоред околу изработката на семинарски работи за да не дојде до оптеретување на студентите по секој предмет. Затоа потребно е тие на самиот почеток на семестарот да ги истакнат темите на кои ќе се работи за да студентите можат навремено да ги достават до 30 ноември во тековната година. 
Семинарските работи можат да имаат форма на теоретска и практична семинарска работа. Практичната форма претставува помалку користење на студии или прикази на случаи во однос на резултатите од практичната настава и сите дотогашни искуства, а теоретската форма претставува приказ на странска литература или интернет ресурси со цел проширување на изложениот текст и презентирање на општи информации. Но и едната и другата форма на семинарка работа се важни бидејќи овозможуваат таа успешно и во целост да се изработи. 
Секоја семинарска работа треба да содржи неколку елементи, а тоа се: содржина, вовед, разработка, заклучок и користена литература. Таа не треба да биде поголема од 10 страници А4 формат чукано во програмот Word 2003 или погорна верзија. 
На првата страна т.е. насловна треба горе да стои името на универзитетот, факултетот, а под него институтот од кој доаѓа студентот, напишано со фонт Times New Roman 14.
Под него (на средината на страната), доаѓа насловот на семинарската работа напишана со истиот фонт со големина 16 и болд, и најдоле лево се пишува името на менторот а десно оној кој ја изработил семинарската работа. Под името на менторот и изработувачот, на средина се пишува град, месец и година на изработка. 
Еве пример како би требало да изгледа.


УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈСКОПЈЕ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА  ДЕФЕКТОЛОГИЈАDNA
-семинарска работа-
Хумана генетика


 Ментор:                                                                            Изработил:
 Проф. д-р Владир Трајковски                                          х х х х х х х х
                       
                        
                  Скопје, oктомври, 2015


 Содржината треба да стои на 2 страна и треба да ги содржи сите елементи од кои се состои семинарската, заедно со содржината и користената литература. Секој дел наведен во содржината треба да ја содржи и страната на која се наоѓа. 

Пример: 

Содржина ................................................................................... 2 
Вовед .......................................................................................... 3 
Хемиска градба на ДНА..............................................................4
Значење на ДНА за хуманата генетика......................................5
Заклучок........................................................................................9
Литература...................................................................................10

Воведот треба да биде околу една страница, но не повеќе. Тој треба да ги опфати мотивите за изработка на семинарската и некои општи сознанија за проблемот. Треба да се користи за кирилица со МК поддршка фонтот Times New Roman 12, а за некои англиски или латински термини да се употребува EN поддршка Times New Roman 12. 
Разработката треба да содржи одредени аргументи кои што оној што ја изработува ќе ги докаже со лични идеи, објаснувања и заклучоци, засновани на податоците со кои се служи од одбраната литература. Се употребува задолжително фонтот Times New Roman 12 за имињата на научниците и други странски термини. Во разработката потребно е да има поднаслови и тие да бидат со фонт 14 болд.
Маргините на страниците треба да бидат 2 см од горе, долу и десно, а 2.5 см од лево, а проредот меѓу страниците треба да биде единечен (single). 
Заклучокот стои на предпоследната страна од семинарската работа и тој треба да биде збир од се` она што претходно било напишано и која е суштината и значењето на темата за која се пишува.
Користената литература треба да содржи најмалку 3 интернет страници и најмалку 3 библиографски единици (странски и домашни), а може да се користат и предавањата по самиот предмет. 
Литературните податоци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста линија на текстот. Доколку делот содржи повеќе литературни референци тогаш во заградата ќе стојат сите бројки со кои се означени тие литературни единици. Потоа бројниот редослед на означување на цитираните литератури соодветно ќе се означи во користената литература. Тоа значи дака ако литературата е цитирана со број (1) во користената литература ќе се наведе како прва книга или интернет страница. 
Цитирањето на литературата треба да се направи на следниов начин: 

1. За списанија: се цитираат сите автори ако се шест или помалку; а за повеќе се цитираат само првите три автора и се додава сор. или et al. за англиски текст; не се ставаат точки по иницијалите и кратенките на списанијата.
Пример: Копачев Д, Трајковски В, Ајдински Г. Растроеното внимание како невропсихолошка когнитивна дисфункција. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1998; 4: 57-64.

2. За книги: по авторот се цитира името на книгата, потоа издавачката куќа, местото и годината на издавање. 
Пример: Tucić N, Matić G. O genima i ljudima. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002. (странската литература се цитира во оригинал).

3. Интернет страниците се цитираат така што прво се пишува авторот, името на интернет страницата, а потоа нејзината адреса. 
Пример: 

Презентацијата на семинарските трудови е усмена на видеобим и треба да биде подготвена во програмот Power Point 2003 или погорна верзија. Презентацијата на семинарската работа трае 10 минути. Претходно студентот на предметниот наставник треба да му достави 1 тврда копија од трудот и електронска верзија (ЦД, или по e-mail).
Семинарскиот труд се оценува со најмногу до 10 кредитни поени, кои влегуваат во глобалниот број на поени при полагањето на испитот. Должината на трудот не смее да надминува 10 страници.
Среќно!

Предметен наставник

Friday, October 2, 2015

Второ предавање ФФА - 02.10.2015

Почитувани студенти,
Конечно стигнавме до денешното предавање по Физиологија со функционална анатомија. Да се потсетиме дека денес зборував за клеточна организација, клеточни транспортни механизми, мембрански потенцијал во мирување, акциски потенцијал, телесни течности. Ве поканувам да ги поглендете видео клиповите.


Предметен наставник

Второ предавање ХГ - 01.10.2015

Почитувани студенти,
Во прилог видеоклипови од вчерашното предавање што се однесуваше на еукариоти, клеточни органели, хромозоми, класификација и одбележување на хромозомите, клеточен циклус.

Предметен наставник

Прво предавање ФФА - 25.09.2015

Почитувани студенти,
Еве го и првото предавање по предметот Физиологија со функционална анатомија одржано на 25.09.2015 година. стна збор за вовед во хумана анатомија и физиологија, делови од телото и анатомски позиции, органски системи, хомеостаза и друго. Погледнете ги видеата ќе ви помогнат во подготовка на испитот.Предметен наставник

Прво предавање ХГ - 24.09.2015

Почитувани студенти,
Во прилог неколку видеоклипови кои го илустрираат првото предавање по Хумана генетика одржано на 24.09.2015 година. Беше шредавано општо за генетика, генетски дисциплини, историјат, Менделови закони и сл.Предметен наставник

Список на семинарски теми по ФФА - 2015

Почитувани студенти од прва година,
Еве го и списокот по Физиологија со функционална анатомија. На ваше барање го забрзав за да имате 2 месеци за подготовка на трудовите. Нека е со среќа и да освоите што повеќе поени.

Број на индекс
Тема на семинарска работа
23790/15
Физиологија на меморија и учење
8944/15
Клеточна мембрана и мембрански потенцијал
9155/15
Хомеостаза
23744/15
Клеточни транспортни механизми
23773/15
Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок
9088/15
Електролити и нивно значење
23749/15
Ликвор
8942/15
Бели крвни клетки
8940/15
Крв и крвна плазма
23754/15
Црвени крвни клетки
8944/15
Хемостаза
9141/15
Анатомија и физиологија на скелетните мускули
23782/15
Анатомија и физиологија на мазните мускули
23759/15
Градба и поделба на нервниот систем
9112/15
Комуникација во нервниот систем-синапса
23733/15
Голем мозок-теленцефалон
23737/15
Меѓумозок-диенцефалон
23781/15
Среден мозок-мезенцефалон
9087/15
Мал мозок-церебелум
9122/15
'Рбетен мозок
9124/15
Периферен нервен систем
23769/15
Автономен нервен систем
23740/15
Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта
23761/15
Моторен систем
9132/15
Вестибуларни сензации и чувство за рамнотежа
23732/15
Анатомија апаратот за говор
23770/15
Анатомија на сетилото за вид
23731/15
Физиологија на сетилото за вид
9092/15
Анатомија на сетилото за слух
9114/15
Физиологија на сетилото за слух
8945/15
Физиологија на апаратот за говор
9134/15
Анатомија и физиологија на хипофиза
8941/15
Анатомија и физиологија на тироидна и паратироидна жлезда
9127/15
Болка
23778/15
Анатомија и физиологија на надбубрежни жлезди
9113/15
Овариум и негови хормони
9142/15
Тестис и негови хормони
9143/15
Крвно-мозочна бариера
23763/15
Мускулен замор
23764/15
Тромбоцити
9107/15
Цитоплазма и клеточни органели
9085/15
Својства и артикулација на гласовите
9144/15
Простагландини
9145/15
Анатомија и физиологија на панкреас
9149/15
Коагулација на крвта
9140/15
Анатомија и физиологија на ларинкс


Предметен наставник