Tuesday, October 5, 2021

Литература по предметот Физиологија со функционална анатомија

Почитувани студенти од Институтот за специјална едукација и рехабилитација,

Ви ја споделувам литературата по предметот Физиологија со функционална анатомија:

Задолжителна:
 1. Трајковски В. Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009.
 2. Трајковски В. Хумана генетика и физиологија. Филозофски факултет, Институт за психологија, 2018.
 3. Трајковски В. Рашиќ О. Практикум по Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009.
Дополнителна:
 1. Гајтон КА, Хол ЕЏ. Учебник по Медицинска физиологија. Академски печат, Скопје, 2012.
 2. Marieb EN. Essentials of Human Anatomy & Physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2010.
 3. Shier D, Butler J, Lewis R. Hole’s Essentials of Human Anatomy and Physiology. McGraw Hill, 2009.
 4. Guyton CA. Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti. Medicinska naklada, Zagreb, 1995.
 5. Ganong WF. Review of Medical Physiology; 21 ed. Lang Medical Book, San Francisco, 2003.Предметен наставник

Литература по предметот Хумана генетика и физиологија

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Ви ја споделувам литературата по предметот Хумана генетика и физиологија:


Задолжителна:
 1. Трајковски В. Хумана генетика и физиологија. Филозофски факултет, Институт за психологија, 2018.
 2. Трајковски В. Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009.
 3. Трајковски В. Хумана генетика. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2005.
Дополнителна:

 1. Гајтон КА, Хол ЕЏ. Учебник по Медицинска физиологија. Академски печат, Скопје, 2012.
 2. Tucić N, Matić G. O genima i ljudima. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 3. Marieb EN. Essentials of Human Anatomy & Physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2010.
 4. Lewis R. Human Genetics-Concepts and Applications. McGraw Hill, 2007.
 5. Shier D, Butler J, Lewis R. Hole’s Essentials of Human Anatomy and Physiology. McGraw Hill, 2009.


Предметен наставник

Monday, October 4, 2021

Силабус по Физиологија со функционална анатомија 2021/2022

Почитувани студенти,

Ви го приложувам силабусот по предметот Физиологија со функционална анатомија. Предавањата и вежбите се задолжителни за актуелната прва година и за сите презапишувачи кои освоиле 15 ЕКТС поени и повторно треба да добијат потпис. Тие ќе се одвиваат преку платформата Мајкрософт Тимс во која треба да сте регистрирани со корисничко име и лозинка. Ги поканувам сите што го запишале ФФА да се приклучат на следниот линк. Предавањата започнуваат на 7 октомври во 8:00 часот и ве молам да бидете најмалку 5 минути пред тоа на платформата. Го задржувам правото за промена на термините заради учество на виша сила.

ПРЕДАВАЊА

I Недела 07.10.2021
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТ ПЛАН НА ТЕЛОТО

II Недела 14.10.2021
2. КЛЕТОЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ

III Недела 21.10.2021
4. ЕЛЕКТРОЛИТИ
5. КРВ

IV Недела 28.10.2021
6. МУСКУЛЕН СИСТЕМ
7. НЕРВЕН СИСТЕМ прв дел

V Недела 04.11.2021
7. НЕРВЕН СИСТЕМ втор дел

VI. Недела 11.11.2021
7. НЕРВЕН СИСТЕМ трет дел

VII. Недела 18.11.2021
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 25.11.2021
7. НЕРВЕН СИСТЕМ четврт дел

IX. Недела 02.12.2021
7. НЕРВЕН СИСТЕМ петти дел

X. Недела 09.12.2021
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА прв дел

XI. Недела 16.12.2021
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА втор дел

XII. Недела 23.12.2021
9. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XIII. Недела 30.12.2021
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIV. Недела 13.01.2022
ВТОР КОЛОКВИУМ
ПОТПИСИ


ВЕЖБИ

I. Недела 14.10
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 1 дел

II. Недела 21.10
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 2 дел

III. Недела 28.10
4.КРВНИ АНАЛИЗИ

IV. Недела 04.11
5.ФИЗИОЛОГИЈА НА СКЕЛЕТНИ МУСКУЛИ

V. Недела 11.11
КОЛОКВИУМ

VI. Недела 18.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ прв дел

VII. Недела 25.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ втор дел

VIII. Недела 02.12
6. НЕРВЕН СИСТЕМ трет дел

IX. Недела 09.12
7. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела 16.12
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 23.12
9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР

XII. Недела 30.12
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIII. Недела 13.01.2022
КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИ

Предметен наставник  Силабус по предметот Хумана генетика и физиологија 2021/2022

Почитувани студенти,


Ви го приложувам силабусот по предметот Хумана генетика и физиологија. Предавањата се задолжителни за актуелната прва година и за сите презапишувачи кои освоиле 15 ЕКТС поени и повторно треба да добијат потпис. Тие ќе се одвиваат преку платформата Мајкрософт Тимс во која треба да сте регистрирани со корисничко име и лозинка. Ги поканувам сите што го запишале ХГФ да се приклучат на следниот линк. Предавањата започнуваат на 6 октомври во 11:00 часот и ве молам да бидете најмалку 5 минути пред тоа на платформата. Го задржувам правото за промена на термините заради учество на виша сила.

I Недела 06.10.2021
1. ВОВЕД ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЈА
2. КЛЕТОЧНА ФИЗИОЛОГИЈА

II Недела 13.10.2021
3. МЕНДЕЛОВА ГЕНЕТИКА
4. ХРОМОЗОМИ

III Недела 20.10.2021
5. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 1 ДЕЛ

IV Недела 27.10.2021
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 2 ДЕЛ
7. МУТАЦИИ

V Недела 03.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 1 ДЕЛ

VI. Недела 10.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 2 ДЕЛ

VII. Недела 17.11.2021
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 24.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 3 ДЕЛ

IX. Недела 01.12.2021
9. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела 08.12.2021
10. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 15.12.2021
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА СОНОТ
12. ФИЗОЛОГИЈА НА ЕМОЦИИ

XII. Недела 22.12.2021
13. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА
14. ОСНОВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПОСТАПКИ ВО ПСИХОГЕНЕТИКАТА

XIII. Недела 29.12.2021
15. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ НАРУШУВАЊА
16. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ

XIV. Недела 13.01.2022
ВТОР КОЛОКВИУМ
БРАНЕЊЕ СЕМИНАРСКИ
ПОТПИСИ

Предметен наставник