Friday, October 27, 2017

Покана за ПРЕС конференција

Почитувани новинари од Република Македонија,
Имам особена чест да ве поканам на прес конференцијата на 1 ноември во Музејот на македонската борба со точен почеток во 10:00 часот, а ќе се одржи по повод конференцијата: „Помош и поддршка на родителите на децата со аутизам". За повеќе детали ве молиме одете на следниот линк.
Со почит,
Претседател на МНЗА

Tuesday, October 17, 2017

Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија со функционална анатомија-2017

Почитувани студенти,
Ви ги проследувам темите за подготовка на првиот колоквиум по ФФА.
 • Функционална организација и општ план на телото. 
 • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
 • Физиологијата на клетката; 
 • Телесни течности и електролити; 
 • Физиологија на крвта; 
 • Мускулен систем; 
 • Физиологијата на нервниот систем;
 • Вклучително и автономен нервен систем.
Среќно учење
Предметен наставник

Теми за подготовка на првиот колоквиум Хумана генетика - 2017

Почитувани студенти,
Ви ги давам во прилог темите за подготовнка на првиот колоквиум по Хумана генетика. Потребно се доста учење за да се положи тестот.

 1. Вовед во генетиката
 2. Класична генетика
 3. Структурна организација на клетката
 4.  Хромозоми
 5. Делба на клетката
 6. Молекуларна основа на наследувањето
 7. Синтеза на протеини
 8. Наследување
 9. Хромозомски аберации заклучно со нумерички аберации.

Предметен наставник

Први колоквиуми во првиот викенд на ноември

Почитувани студенти,
Сакам да ги споделам термините за полагање колоквиуми со вас. Поради мојата презафатеност кон крајот на октомври и почетокот на ноември за прв пат во мојата кариера тие ќе се полагаат во денови за викенд и тоа по следниот редослед:
 1. Хумана генетика на 04.11.2017 (сабота) во голем амфитеатар на ФЗФ во 09:00 часот.
 2. Физиологија со функционална анатомија на 05.11.2017 (недела) во голем амфитеатар на ФЗФ во 09:00 часот.
Среќно!
Предметен наставник

Saturday, October 14, 2017

My articles published in JSER now in #ScienceOpen

Dear colleagues,
Before I step down from position JSER editor-in-chief I made an agreement with great publisher #ScienceOpen. All articles since 1997 are indexed on this platform now. I want to share with you all my 30 articles published for JSER in last 20 years. You can click on the link before and you can share, download and cite them.
Cheers,
Former JSER editor-in-chief

Tuesday, October 10, 2017

Критериуми за рецензирање докторски дисертации

Почитувани колешки и колеги,
Факт е дека на нашите универзитети не постојат критериуми за рецензирање докторски дисертации и магистерски тези. Би сакал да дадам еден скромен придонес во таа насока со неколку препораки.
1. Најпрвин треба да се види дали тезата на истражување генерира значителни нови знаења во научната
област.
2. Дали методологијата има научен призвук и е опишана на начин што овозможува репродукција на експериментите? Дали се почитуваат релевантните меѓународните етички стандарди и правилата на добрата научна практика?
3. Дали тезата покажува солидно разбирање на состојбата во науката во областа на истражувањето и знаење стекнато од најзначајната и тековна литература?
4. Дали резултатите се прикажани јасно, со соодветни контролни случаи и дали статистичката анализа е коректно изведена?
5. Дали резултатите се дискутираат во однос на истражувањата на другите автори и дали тезата покажува добро разбирање на импликациите на работа во поширокиот научен контекст. Бидејќи современите истражувања обично се спроведуваат во тимови, задолжително е кандидатот јасно да го нагласи нејзиниот / неговиот сопствен придонес во секој аспект на тезата (концепт на идеи, експерименти) и дека таа / тој го признава соодветно секој придонес од страна на другите членови во тимот.
6. Дали придонесот на кандидатот во истражувањето и објавувањето е јасно наведено и доволно големо за да се додели на неа / нему основно авторство?

Рецензент

Обврски за вонредните студенти

Почитувани вонредни студенти,
Вие ги имате истите права и должности како редовните студенти само што не морате редовно да одите на предавања и вежби. Должноста за исполнување на цензусот од 15 ЕКТС поени ви стои и тој морате да го постигнете. За таа цел треба да дојдете кај мене на консултации и да ви дадам задачи во форма на семинарски труд, интернет ресурси и обработка на труд. Иститите потоа треба да ги одбраните до крајот на месец декември. Дури потоа можете да полагате испит или втор колоквиум.
Предметен наставник

Tuesday, October 3, 2017

ВОДИЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХГ, ФФА и МОИ

Почитувани студенти,
Ви го проследувам водичот за изработка на семинарска работа по предметите Хумана генетика, Физиологија со функционална анатомија и Медицински основи на инвалидноста.

Семинарската работа подразбира обработка на одредена тема која се заснова на лични ставови, објаснувања и истражувања, поткрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која ја обработуваме. 
Семинарските работи најчесто се изработуваат по предметите кои студентите редовно ги слушаат. Тие на студентите им овозможуваат да ги соберат што повеќе кредитни поени одделно за секој предмет. Постојат два типа на семинарски работи: индивидуални и групни. 
Важно е професорите да направат распоред околу изработката на семинарски работи за да не дојде до оптеретување на студентите по секој предмет. Затоа потребно е тие на самиот почеток на семестарот да ги истакнат темите на кои ќе се работи за да студентите можат навремено да ги достават до 30 ноември во тековната година. 
Семинарските работи можат да имаат форма на теоретска и практична семинарска работа. Практичната форма претставува помалку користење на студии или прикази на случаи во однос на резултатите од практичната настава и сите дотогашни искуства, а теоретската форма претставува приказ на странска литература или интернет ресурси со цел проширување на изложениот текст и презентирање на општи информации. Но и едната и другата форма на семинарка работа се важни бидејќи овозможуваат таа успешно и во целост да се изработи. 
Секоја семинарска работа треба да содржи неколку елементи, а тоа се: содржина, вовед, разработка, заклучок и користена литература. Таа не треба да биде поголема од 10 страници А4 формат чукано во програмот Word 2003 или погорна верзија. 
На првата страна т.е. насловна треба горе да стои името на универзитетот, факултетот, а под него институтот од кој доаѓа студентот, напишано со фонт Times New Roman 14.
Под него (на средината на страната), доаѓа насловот на семинарската работа напишана со истиот фонт со големина 16 и болд, и најдоле лево се пишува името на менторот а десно оној кој ја изработил семинарската работа. Под името на менторот и изработувачот, на средина се пишува град, месец и година на изработка. 
Еве пример како би требало да изгледа.


УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ‡ СКОПЈЕ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА  ДЕФЕКТОЛОГИЈАDNA
-семинарска работа-
Хумана генетика


 Ментор:                                                                            Изработил:
 Профд-р Владир Трајковски                                          х х х х х х х х
                       
                        
                  Скопјеoктомври, 2017

Содржината треба да стои на 2 страна и треба да ги содржи сите елементи од кои се состои семинарската, заедно со содржината и користената литература. Секој дел наведен во содржината треба да ја содржи и страната на која се наоѓа. 

Пример: 

Содржина ................................................................................... 2 
Вовед .......................................................................................... 3 
Хемиска градба на ДНА..............................................................4
Значење на ДНА за хуманата генетика......................................5
Заклучок........................................................................................9
Литература...................................................................................10

Воведот треба да биде околу една страница, но не повеќе. Тој треба да ги опфати мотивите за изработка на семинарската и некои општи сознанија за проблемот. Треба да се користи за кирилица со МК поддршка фонтот Times New Roman 12, а за некои англиски или латински термини да се употребува EN поддршка Times New Roman 12. 
Разработката треба да содржи одредени аргументи кои што оној што ја изработува ќе ги докаже со лични идеи, објаснувања и заклучоци, засновани на податоците со кои се служи од одбраната литература. Се употребува задолжително фонтот Times New Roman 12 за имињата на научниците и други странски термини. Во разработката потребно е да има поднаслови и тие да бидат со фонт 14 болд.
Маргините на страниците треба да бидат 2 см од горе, долу и десно, а 2.5 см од лево, а проредот меѓу страниците треба да биде единечен (single). 
Заклучокот стои на предпоследната страна од семинарската работа и тој треба да биде збир од се` она што претходно било напишано и која е суштината и значењето на темата за која се пишува.
Користената литература треба да содржи најмалку 3 интернет страници и најмалку 3 библиографски единици (странски и домашни), а може да се користат и предавањата по самиот предмет. 
Литературните податоци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста линија на текстот. Доколку делот содржи повеќе литературни референци тогаш во заградата ќе стојат сите бројки со кои се означени тие литературни единици. Потоа бројниот редослед на означување на цитираните литератури соодветно ќе се означи во користената литература. Тоа значи дака ако литературата е цитирана со број (1) во користената литература ќе се наведе како прва книга или интернет страница. 
Цитирањето на литературата треба да се направи на следниов начин: 

1. За списанија: се цитираат сите автори ако се шест или помалку; а за повеќе се цитираат само првите три автора и се додава сор. или et al. за англиски текст; не се ставаат точки по иницијалите и кратенките на списанијата.
Пример: Копачев Д, Трајковски В, Ајдински Г. Растроеното внимание како невропсихолошка когнитивна дисфункција. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1998; 4: 57-64.

2. За книги: по авторот се цитира името на книгата, потоа издавачката куќа, местото и годината на издавање. 
Пример: Tucić N, Matić G. O genima i ljudima. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002. (странската литература се цитира во оригинал).

3. Интернет страниците се цитираат така што прво се пишува авторот, името на интернет страницата, а потоа нејзината адреса. 
Пример: 

Презентацијата на семинарските трудови е усмена на видеобим и треба да биде подготвена во програмот Power Point 2003 или погорна верзија. Презентацијата на семинарската работа трае 10 минути. Претходно студентот на предметниот наставник треба да му достави 1 тврда копија од трудот и електронска верзија (ЦД, или по e-mail).
Семинарскиот труд се оценува со најмногу до 10 кредитни поени, кои влегуваат во глобалниот број на поени при полагањето на испитот. Должината на трудот не смее да надминува 10 страници.
Среќно!

Предметен наставник

Monday, October 2, 2017

Соопштение за јавноста

Почитувани читатели,
Денес 2 октомври требаше да биде светол ден за мене и уште две колешки од ФЗФ. Имено, денес требаше да бидат потврдени нашите реизбори во редовни професори на Сенатот на УКИМ. Но, некој/а не сакаше да биде така. Иако минатата седмица од нашите сенатори добивме дневен ред дека сме ставени на избор, сепак во петокот дознавме дека тоа нема да биде така и дека ќе бидеме тргнати од дневниот ред што така и се случи денес.
Имено, нашиот конкурс започна на 24.03.2017 и до 24.09.2017 требало да бидеме реизбрани во истото звање. Денес веќе се изминати 8 денови и колегите од Ректоратот нормално е што ги тргнале нашите точки од дневен ред бидејќи изборот немало да биде според ЗВО.
Иако мојата рецензија беше готова уште во мај, сепак ниту 4 месеци и повеќе за некого не беа доволни за да ја спроведе процедурата. Нормално тука во прилог не ни оди летниот одмор од 1,5 месец кога нема ни ННС на ФЗФ, ниту Сенат на УКИМ. Но сепак, ако внимателно ги проследите понатамошните редови ќе се запрашате дали е можно да има толку негативни коинциденции на едно место или се работи за нешто друго. Мојата позитивна рецензија се објави во Билтенот на УКИМ на 1 јуни годинава. Поранешниот декан на ФЗФ закажа ННС на 23 јуни на кој за жал не се обезбеди 2/3 кворум. Потоа, закажа уште еден ННС за шест дена на 29 јуни без притоа да им укаже на колегите и колешките дека 29 јуни е работен ден, одморите започнуваат на 10 јули и дека нивното присуство е неопходно. Сигурно погодувате дека ниту на 29 јуни не беше обезбеден кворум и никој од неоправдано присутните не беше казнет. Така го поминав летото во надеж дека кон крајот на август колегите и колешките ќе се смилуваат да дојдат на ННС, иако тоа им е нормална работна обврска. Дојде и 30 август, во народот велат трета среќа и ние тројацата бевме избрани едногласно од целиот ННС на ФЗФ. Токму кога ќе помислите дека се` е готово, ништо не било готово. Неколку пати во почетокот на септември се јавував во правната служба на ФЗФ (со ризик да бидам досаден) да прашам до каде е постапката. Ме јадеше некоја јанѕа. Денес гледам дека сум бил во право, бидејќи моето шкорпионско претчувство никогаш не ме излажало. Од правната служба добивав утешни одговори да не се грижам дека сe` ќе мине во најдобар ред и воопшто нема место за тревога и дека само требало уште да се состане Одборот за односи со јавноста (советодавно тело) кое се става над ННС, иако сите знаат дека ННС е највисокото тело кое одлучува на ННС. Додека на повеќе факултети на УКИМ тој фамозен одбор заседавал секогаш пред ННС што е сосема нормално така да биде, кај нас заседава по ННС. Да биде несреќата поголема тој фамозен одбор составен од 4 колешки од ФЗФ и не знам колку членови од надвор (ќе дознаеме кога ќе го објават на веб страницата на ФЗФ) не нашол за сходно да се состане од 30.08 до 18.09.2017. Внимавајте цели 20 дена, иако надлежните органи требало да знаат дека влегуваме во критичен период за избор и требало да свикаат итен состанок на тој одбор. Во меѓувреме на 01.09.2017 се врши редовен трансфер на позицијата декан на ФЗФ. Сега сигурно ви станува јасно дека стариот декан ќе се иземе од одговорноста бидејќи ова е Македонија, а новиот декан бил толку малку на таа позиција што нема никаква одговорност. Не ова не е сценарио за филм, ова е чиста вистина.
Драги пријатели,
Една од двете колешки вели дека е 32 години вработена на ФЗФ и ваков гаф да се „пуштат низ вода" три редовни професори никогаш немало во поновата историја на ФЗФ. Проценете сами дали е случајно или намерно ова сторено. Ова е голем срам за најстариот факултет во Македонија, не дека јас сум еден од изиграните, туку вака ќе реагирав да му се случеше на било кој од колегите или колешките. Јас би рекол дека ова е скандалозно неодговорно однесување на повеќе нивоа во хиерархијата на факултетот.
Денес, тројцата бевме повикани кај деканот каде ни беше објаснето дека не треба да се грижиме за нашите позиции и дека во забрзана процедура по трет пат ќе треба да бидеме избрани за редовни професори. Некои од колегите со слично годиште го фатија стариот закон и само со еден избор станаа доживотни професори, а некои ќе одат на три избори. Е сега проценете сами дали ова не е за во цртаниот филм „Калимеро нема правда". Останува горкото чувство на изиграност од сопствената институција во која го вадам лебот веќе 20 години. Сето тоа не по моја вина, не по моја заслуга. И нека не се бунат некои колешки и колеги дека јас го уривам угледот на ФЗФ. Угледот го уриваат несовесни и неодговорни поединци. Прашувам кој ќе го плати тоа што ФЗФ го наруши угледот и дигнитетот на тројца свои долгогодишни редовни професори???
Со почит,
НЕИЗБРАНИОТ