Tuesday, February 25, 2014

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ГЛАВНИОТ И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА СПИСАНИЕТО ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ЗА ПЕРИОДОТ НОЕМВРИ 2008 – НОЕМВРИ 2013Почитувани членови на редакцискиот одбор и на издавачкиот совет,

            Според деловникот за работа на списанието Дефектолошка теорија и практика мандатот на редакцискиот одбор, главниот и одговорен уредник и неговата издавачка канцеларија изнесува пет години и затоа чувствувам должност и потреба да го поднесам овој 5 годишен извештај.
            Редакцискиот одбор во овој состав е избран на 10.11.2008 година. Оттогаш наваму одржани се 15 состаноци на редакцискиот одбор на кој се донесени мошне значајни одлуки за интернационалниот развој на списанието.
            Воведен е нов систем на работа со праќање на покани со дневен ред, записници од состаноци, меморандум, формулар за авторска изјава, формулар за рецензентот, деловник за работа и слични документи кои овозможија подобра системска работа и функционалност во работењето. Веднаш започнавме да применуваме УДК број кој се добива од Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски во Скопје.
За прв пат во историјата на списанието по 10 месечна макотрпна работа на главниот уредник и Блажеј Атанасовски на 8 септември 2009 година е отворена вeb страница JSER online (http://jser.fzf.ukim.edu.mk) која донесе нов квалитет, слободен пристап до сите трудови објавени од првиот број во 1997 наваму, зголемена видливост на списанието, достапност до сите автори и читатели од светот, негова поголема индексација, односно негова интернационализација. Оваа веб страница просечно има по 70 посети дневно или до денес е видена 89.450 пати, речиси од сите земји во светот. Во однос на видливоста на интернет подоцна во 2010 година отворени се профили на социјалните мрежи Facebook и Twitter каде што речиси секојдневно се објавуваат новини за индексацијата на списанието, текстови за публицистичката дејност и новини од областа. Групата на Facebook брои 1867 членови и секојдневно се зголемува. Ова му овозможи квалитет плус на списанието во неговите напори да стигне до што поголем број на читатели и да предизвика што повеќе автори да поднесуваат трудови. Преку веб страницата овозможен е онлајн систем за поднесување на трудови и напуштен е стариот модел за испраќање на трудовите во хартиена верзија.
Редакцискиот одбор брои 22 членови, од кои 7 од Македонија и 15 од странство со што одамна списанието ги исполнува законски предвидените услови за меѓународен уредувачки одбор, што од своја страна им овозможи на сите наставници на Институтот за дефектологија да станат ментори за докторски студии.
Редакцискиот одбор во овој состав издаде 12 броја, а на пат е 13-от број што се планира да излезе од печат до 15 март годинава. Од претходно доцнење и по 8-9 месеци, направено е да броевите излегуваат понекогаш и 15 дена пред роковите, а тоа се 31 март и 30 септември. Во овој период се објавени 88 стручно научни трудови од автори од 24 земји од сите пет континенти и тоа: 26 трудови од Македонија, 15 трудови од Србија, 10 трудови од Босна и Херцеговина, 6 трудови од САД, 5 трудови од Хрватска, 4 трудови од Италија, по 2 труда од автори од Полска, Словенија, Бугарија и Австрија и по 1 труд од: Англија, Норвешка, Словачка, Литванија, Романија, Нов Зеланд, Канада, Хонг Конг (Кина), Нигерија, Јужна Кореја, Иран, Шведска, Израел и Индија. Овие податоци говорат за силната посветеност и самопрегорност на членовите на издавачката канцеларија во насока на светска популаризација на списанието.
Од јуни 2011 година главниот уредник овозможува Versita (De Gruyter) да стане електронски издавач на списанието со што уште повеќе се зголемува можноста за индексации и читање на списанието во сите точки на земијината топка каде што има достапно интернет. Ова членство се плаќа по 840 евра годишно и првите две години беа финансиски покриени од интегративните средства на Ректоратот при УКИМ, а фактурите од 2013 и 2014 остануваат обврска на Филозофскиот факултет во Скопје како издавач на списанието. Во моментот списанието е индексирано во 46 светски бази на податоци од кои позначајно е да се напоменат: Academic Journals Database, De Gruyter, DOAJ, EBSCO, HINARI, Index Copernicus, Proquest, Scientific Commons, Scirus, Scopus, SHERPA/ROMEO, SummonTM Service, WorldCat. Покрај тоа списанието се наоѓа како линк во 56 референстни светски универзитетски библиотеки од кои позначајни се: American Public University System, Bibliothekssystem Universität Hamburg, Bristol Community College, Catalyst Libraries Johns Hopkins University, Glasgow University Library,  Imperial College London, Kitasato Memorial Medical Library, Miami University Libraries, Staatsbibliothek zu Berlin, University Library in Bratislava, University of Antwerp Library, University of Connecticut Libraries, University of Groningen Library, University of Hong Kong Libraries, University of Nevada Libraries, University of New South Wales Library, University of Washington Libraries и многу други. Ако добро се пресмета стигнуваме до импозантна бројка од приказ на ДТП/JSER во 100 светски референтни единици. Овој податок укажува на деноноќната посветеност и ажурност на пишувачот на овие редови во реализацијата на своите обврски и поставувањето ДТП/JSER како светски проект. Само за потсетување е фактот дека кога тој ја отпочна својата работа списанието не беше индексирано во ниту една база на податоци. Во изминатиот период на два пати бевме одбиени во постапка за добивање на фактор на влијание и еднаш за индексација во PubMed. Во 2015 година следува реевалуација на списанието. Ако се има предвид дека единственото чисто македонско списание со фактор на влијание чекало 25 години да го добие овој фактор, тогаш можеме да кажеме дека ни претстои долга битка во која не смееме да се откажеме.
Во овој извештај значајно е да се потенцира улогата на рецензентите кои со уредниците се главните чувари на академскиот интегритет на списанието, кои со својата независна и објективна рецензија во многу го подобрија квалитетот на списанието правејќи го балкански бренд. Тие овозможија стапката на одбиени трудови да порасне на 50-60%, со што се зголеми критичноста во објавувањето и му дадоа виза на главниот уредник да може да одолее во притисоците за објавување на трудови по „секоја цена, дури кога тие малку вредат. Во последниот период ја засиливме контролата на плагијаторството. Покрај користењето на програмата eTBLAST, со помош на нашиот електронски издавач De Gruyter ја воведовме и програмата iThenticate, програма за превенција од плагијаторство. Оваа програма се користи во целиот свет од страна на издавачите на научни списанија и таа ја обезбедува оригиналноста на трудовите пред тие да бидат објавени. Со ова сметаме дека ќе биде оневозможена или сведена на минимум нечесноста, измамата и дуплирањето на трудови.  
      
Во периодот 2012-2013 година на моја иницијатива, а под раководство на поранешниот продекан за финансии на Филозофскиот факултет во Скопје проф. д-р Тони Милески беше спроведен проект за дигитална библиотека на Филозофскиот факултет на платформата Open Journal System во која се најде и нашето списание (http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/jser/index). Оваа платформа нуди одлични можности за работа на издавачката канцеларија со авторите и рецензентите, но заради финансиски проблеми проектот не е довршен до крај онака како што беше замислен, иако главниот уредник работеше макотрпно на полнење со податоци на веб страницата и на честа комуникација со вработените од фирмата Cube Systems која ја изработуваше оваа платформа. Потребни се дополнителни финансиски средства од други извори и цврста волја за преминување и дислокација на веб страницата на новата платформа.
Списанието во извесна смисла на зборот е доходовно, бидејќи остварува приходи од продажба во Студентскиот сервис на Филозофскиот факултет, како и од електронска продажба на Proquest и EBSCO, средства кои директно се влеваат на сметката на факултетот.
Почитувани колешки и колеги, направени се уште многу значајни работи во изминатите пет години кои заради времето и просторот не е можно овде да се споменат, но историјата ќе ги помни. Низ редакцискиот одбор и издавачката канцеларија поминаа многу колешки и колеги кои од разно разни причини се откажуваа и се повлекуваа од тешката работа. На сите нив, како и особено на сегашните членови од с¢ срце им благодарам за соработката, поддршката и разбирањето. Ова е тимска работа и успехот е заеднички. Списанието мора да продолжи да живее и во наредните пет години и потоа. Да му го овозможиме тоа!


22.02.2014                                                                                                                                    Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Saturday, February 22, 2014

Четврто предавање МОИ - 25.02.2014

Драги студенти,
Во вторник на 25 февраури на предавањето по Медицински основи на инвалидноста ќе стане збор за АДХД, мијастениа гравис и мултипна склероза. Би сакал да ги погледнете следните видеоклипови поврзани со овие теми.

Friday, February 21, 2014

Понуда на тема за магистерски труд

Почитувани постдипломци,
Ја поседувам лиценцата за ASQ прашалникот од издавачката куќа Brookes Publishing вo САД, кој е поврзан со раната интервенција на деца со посебни образовни потреби. Доколку сакате да дознаете повеќе за овие прашалници кликнете на линкот. Ги молам сите заинтересирани постдипломци кои сакаат да работат ваква тема под мое менторство да ме контактираат час поскоро, бидејќи лиценцата истекува. Инаку имам и трудови поврзани со овие прашалнци. На вас останува само да сакате да истражувате.
Менторот

Thursday, February 20, 2014

Најчестите грешки при пишување на научни трудови

Почитувани колешки и колеги,
Сакам со вас да ги споделам најчестите грешки кои провејуваат при пишување на еден научен труд.
 1. При пишување на насловот најчесто се греши ако тој е преопширен, непрецизен, содржи невообичаени зборови и кратенки.
     2.  Најчести грешки при пишување апстракти се кога има:
 • Премногу податоци од литературата.
 • Наведување на референци.
 • Табеларно и графичко прикажување на резултатите.
 • Користење на невообичаени кратенки.
     3. Во пишувањето на воведот најчесто се греши ако тој е:
 • Премногу опширен.
 • Ако се дефинираат премногу општи поими.
 • Се наведуваат сите литературни податоци кои се во некоја врска со предметот на трудот.
 • Изоставање на литературни податоци кои ја доведуваат во прашање оправданоста на истражувањето.
 • Недостасува поврзаност меѓу цитатите од литературата и целта на истражувањето.
      4. Во пишувањето на материјал и методи најчесто се греши кога:
 • се пишуваат премногу непотребни детали.
 • има премалку неопходни податоци.
 • се прикажуваат резултати.
      5. Најчести грешки при прикажување на резултатите во научните трудови се прават кога:
 • Илустрациите не се следени со текст.
 • Се прикажуваат исти резултати во табели и слика.
 • Илустрациите не се адекватно обележени.
 • Се прикажуваат поединечни, необработени податоци.
 • Има премногу податоци во табелата.
      6. Најчести грешки во дискусијата:
 • Заклучување кое не е засновано на резултатите.
 • Неумереност во истакнување на значајните резултати.
 • Игнорирање или обезвреднување на спротивните резултати.
 • Воведување на нови резултати.
 • Преголема опширност или пак премала дискусија. 
Искрено се надевам дека малку ви помогнав во пишувањето на научни трудови.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER 

Monday, February 17, 2014

Oxytocin enhances brain function in children with autism

Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Dec 24;110(52):20953-8. doi: 10.1073/pnas.1312857110. Epub 2013 Dec 2.

Abstract

Following intranasal administration of oxytocin (OT), we measured, via functional MRI, changes in brain activity during judgments of socially (Eyes) and nonsocially (Vehicles) meaningful pictures in 17 children with high-functioning autism spectrum disorder (ASD). OT increased activity in the striatum, the middle frontal gyrus, the medial prefrontal cortex, the right orbitofrontal cortex, and the left superior temporal sulcus. In the striatum, nucleus accumbens, left posterior superior temporal sulcus, and left premotor cortex, OT increased activity during social judgments and decreased activity during nonsocial judgments. Changes in salivary OT concentrations from baseline to 30 min postadministration were positively associated with increased activity in the right amygdala and orbitofrontal cortex during social vs. nonsocial judgments. OT may thus selectively have an impact on salience and hedonic evaluations of socially meaningful stimuli in children with ASD, and thereby facilitate social attunement. These findings further the development of a neurophysiological systems-level understanding of mechanisms by which OT may enhance social functioning in children with ASD.
PMID:24297883

Saturday, February 15, 2014

Трето предавање МОИ - 18.02.2014

Почитувани студенти,
Во вторник на третото предавање по ред ќе стане збор за диференцијална дијагноза, третман, прогноза и превенција на интелектуалната попреченост, како и за шизофренија. Предлагам да ги погледнете следните видео клипови.
Предметен наставник


Friday, February 14, 2014

Цитирани во Pediatria Polska

Драги колешки и колеги,
Сакам да ве известам дека нашиот труд: Higher Plasma Cocentration of Food-Specific Antibodies in Persons with Autistic Disorder in Comparison to Their Siblings објавен во Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 2008; 23 (3): 176-185  е цитиран во трудот: Gastrointestinal tract disorders and nutritional therapy in children with autism spectrum disorders од авторите Patrycja Szachta, Monika Frank, Mirosława Gałecka, Iwona Ignyś во списанието Pediatria Polska. Нека се множат цитирањата.
Авторот

15 ЕКТС поени - февруари 2014

Почитувани студенти,
Ве поканувам во понеделник 17.02.2014 година во периодот од 10 до 14 часот да ги завршите своите обврски, да освоите 15 ЕКТС поени за да можете да ги полагате испитите.
Предметен наставник

Непотребни повторувања на податоци во табели и слики

Почитувани колешки и колеги,
Често сме сведоци на непотребни повторувања на исти податоци кои се споменуваат во табели и слики истовремено. Во дипломските, магистерските и докторските трудови речиси секој кандидат ја прави истата грешка. Ако отворите било кој учебник по Методологија на научно истражувачка работа ќе видите дека тоа не се препорачува. Затоа ќе ги замолам сите дипломци, магистранти и докторанди кога претставуваат одредени информации да ги претстават или само со табела или само со слика (графикон). Јас навистина не знам од каде ви е таа практика за двојно прикажување на резултатите од истражувањето. Во продолжение ќе можете да видите еден апстракт кој го споменува истото.

Effective Use of Tables and Figures in Abstracts,
Presentations, and Papers
Charles G Durbin Jr MD FAARC

Summary
In some situations, tables, graphs, and figures can present certain types of information (including
complicated relationships and sequences of events) more clearly and in less space than the same infor-
mation would require in sentence form. However, do not use tables, graphs, and figures for small
amounts of data that could be conveyed clearly and succinctly in a sentence. Also, do not reiterate in
sentences the data that are shown in a table, graph, or figure: the point of creating a table or graph or
figure is to eliminate that type of sentence from your manuscript. In building a data table you must
balance the necessity that the table becompletewith the equally important necessity that it not be too
complex. Sometimes it is helpful to break a large table into several smaller ones to allow the reader to
identify important information easily, but, conversely, it is a common mistake of novice authors to split
up into several tables data that belong in one table. In almost all cases, only one table or graph or figure
should be included in an abstract, and then only if it can convey essential information in less space and
in a more easily interpretable way than the sentence form. For a poster, in almost all instances you
should use only one typeface and one font in a table, graph, or figure. In general, do not use bold, italics,
or color unless you are presenting a great deal of data and you need to highlight certain data values and
you are certain that using bold, italics, or color will improve readability, which is rare. Do not include
identical information in a table and a graph/figure. In reporting a clinical trial you will need to include
a patient flow chart that identifies the number of patients initially screened for the study, the number
of patients who were excluded (and why) after initial screening or in the final analysis, and how many
patients entered, exited early, and completed each arm of the study. A treatment protocol should also
be described with a flow chart. In preparing a graph the most common error is to include a line that
suggests an unsubstantiated extrapolation between or beyond the data points. In selecting the graph’s
axes, avoid truncating, enlarging, or compressing the axes in ways that might make the graph confusing
or misleading. To prepare clear, accurate, easily interpretable tables, graphs, and figures, rely on the
rules described in authoritative guides such as the Council of Science Editors’Scientific Style and Format
and the American Medical Association’s Manual of Style.
Key words: research; respiratory care; publications; tables and charts; medical illustration; manuscripts, medical; exhibits; communication; conferencesand congresses. 
[Respir Care 2004; 49(10): 1233–1237.

Wednesday, February 12, 2014

Список на семинарски теми по МОИ - 2014

Мили студенти,
Некои колеги уште не започнале со настава, а од мене веќе имате список на семинарски теми по предметот Медицински основи на инвалидноста. Денес утрово, Михаела ми го испрати списокот со имиња и презимиња на студенти заинтересирани за изработка на семинарски труд. Во прилог е списокот и веќе можете да ги подготвувате трудовите. Рок за предавање на истите во електронска и печатена верзија е 15 април.
Предметен наставник

Monday, February 10, 2014

Академски интегритет

Почитувани колешки и колеги,
Додека ние на универзитетите во Македонија не знаеме како да се справиме со разни плагијаризми, непотизми, наводни губења на индекси, измами, нечесности во науката, брзоплети докторати, еве како тоа го решаваат во САД. Ви го пренесувам текстот преземен директно од Интернационалниот Универзитет во Флорида.

ACADEMIC INTEGRITY STATEMENT
Florida International University is a community dedicated to generating and imparting knowledge through excellent teaching and research, the rigorous and respectful exchange оf ideas, and community service. All students should respect the right of others to have an equitable opportunity to learn and honestly to demonstrate the quality of their learning.
Therefore, all students are expected to adhere to a standard of academic conduct, which demonstrates respect for themselves, their fellow students, and the educational mission of Florida International University. All students are deemed by the University to understand that if they are found responsible for academic misconduct, they will be subject to the Academic Misconduct procedures and sanctions, as outlined in the Student Handbook.
Students who plagiarize or cheat can be charged with academic misconduct. Penalties foracademic misconduct can include up to dismissal from the University.
Be assured and forewarned that cheating will not be tolerated in this course. All cases of suspected cheating or plagiarism will be referred to the University's Committee on Academic Misconduct. This action is required by all instructors. Regarding the consequences of being found guilty of dishonest academic practice, the instructor shall make an academic judgment about the student's grade on that work and in that co
urse and shall report such incidents to the Primary Administrative Officer.
Misconduct includes:
Cheating:
The unauthorized use of books, notes, aids, electronic sources; or assistance from anotherperson with respect to examinations, course assignments, field service reports, class recitations; or the unauthorized possession of examination papers or course materials, whether originally authorized or not.
Plagiarism:
The use and appropriation of another's work without any indication of the source and the representation of such work as the student's own. Any student, who fails to give credit for ideas, expressions or materials taken from another source, including internet sources, is guilty of plagiarism

Промена во термините за полагање постдипломски испити

Почитувани постдипломци,
Поради предавања, ННС, семинари, морам да направам измени во термините за полагање на моите испити. Тоа ќе бидат следните термини:

1 декада
Аутизам   14.02.2014 во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања 14.02.2014 во 12:00 часот

2 декада
Аутизам   26.02.2014 во 08:00 часот
Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања 28.02.2014 во 09:00 часот

Предметен наставник

Sunday, February 9, 2014

Второ предавање МОИ - 11.02.2014

Почитувани студенти,
Во вторник на 11.02.2014 ќе го одржам второто предавање по Медицински основи на инвалидноста. Ќе стане збор за етиологија на интелектуалната попреченост и во вториот дел за дијагноза. Во прилог неколку видео исечоци кои ќе го олеснат учењето.
Предметен наставник


Прво предавање МОИ - 04.02.2014

Почитувани студенти,
Во прилог е првото предавање по Медицински основи на инвалидноста на кое стана збор за дефиниција и класификација на интелектуална попреченост. Во вториот дел говорев за епидемиологија на интелектуалната попреченост. Да погледнете неколку видеа поврзани со темите.
Предметен наставник


Мементо 09.02.1994 - 20 години потоа

Драги пријателки и пријатели,

Недела наутро, време е за рубриката Мементо. Тогаш пред 20 години на 09.02.1994 беше многу поладно од ова денешново утро. Беше среда, мојот среќен ден. Во среда сум и роден и знаев дека финишот мора да биде крунисан со највисоката оцена. Таа ноќ многу малку спиев во очекување на мојот последен испит на студиите на Медицински факултет. Се пробудив нешто околу 6 часот и по појадокот се навратив на книгата да го повторам уште еднаш материјалот, онака телеграфски. Како се приближуваше времето за испитот, така станував понервозен. Сум полагал и потешки и пообемни испити, но овој беше последниот. На нашиот факултет во тоа време немаше одбрана на дипломски трудови, „а уште тоа ни недостасуваше„ по сите оние практични, писмени и устни испити. Времето леташе како на филмска лента и дојде моментот кога се упатив пеш кон „Водњанска„, а требаше да стасам до последната зграда од левата страна на улицата што го означува крајот на дворот на клиничкиот блок. Колегите што ми се генерација и повозрасните, а и оние нешто помладите ќе се сетат на зградата во дречлива розово-црвена боја зградата на Институтот за судска медицина. Речиси сите од колегите во тоа време го оставаа овој испит за последен, па така и јас. Немав многу време за подготвување, бидејќи претпоследниот испит го полагав само 12 дена претходно и затоа не бев 100% сигурен дека ќе го положам со десет. Некои можеби успеваа да го подготват и за помалку денови, но тоа беше нивна работа како успеале во тоа. Во тоа време се полагаше само кај двајца професори: проф. д-р Карпош Бошковски (за жал сега веќе покоен) и проф. д-р Алексеј Дума. Искрено го посакував првиот, заради тоа што на едно негово предавање, дојдов само јас од цела генерација (другите фатија „магла„). Тогаш тој ме повика во неговиот кабинет (како сега се сеќавам) и ми честиташе на упорноста и истрајноста. Затоа повеќе го посакував него мислејќи дека можеби полесно ќе поминам. Но, како и секогаш сметката дома и таа на пазар не е иста, Марфи проработува и јас сум определен да полагам кај вториот проф. д-р Алексеј Дума (кого го поздравувам во оваа пригода). Си велам во себе, нема бегање, одам до крај па дури и да не ја добијам за мене посакуваната највисока оцена. Добив три прашања на кои во моментов не можам да се сетам, но ги имам како концепт во станот на моите родители (можеби во друга пригода и да ги објавам :) ). Испитот траеше прилично долго време, бидејќи во просторијата полагавме неколку колеги и колешки. Пишував концепт и дојде редот на мене. Беше доста интересно, на моменти и непријатно заради „шетањето„ низ целиот материјал. Но, на крајот задоволство на моето лице. Колега, доволно е, еве ви 10 за заокружување на вашите студии. Претходната загриженост беше и заради тоа што на институтските предмети не бев 100% во највисоките оцени, додека на клиничките предмети просечниот успех ми беше 10.00. Ова беше само потврда на континуитетот по претходните клинички предмети, финале на моето пет години и четиримесечно студирање, исполнување на мојот сон за мојата прва љубов - медицината. Од тој ден станав доктор по медицина. Да биде иронијата поголема со предметите завршив на институт, а не на клиника, иако потрошив 3,5 години во волонтирање и мислам дека клиничката работа повеќе ми лежи. Ете зашто го паметам овој 9 февруари мал ден за човештвото, а голем ден за мене.
РаскажувачотThursday, February 6, 2014

Дополнителни сесии - февруари, март и април 2014

Драги студенти,
Вчера координаторката на ЕКТС на нашиот институт ме замоли да ги дадам термините за полагање во дополнителните сесии февруарска, мартовска и априлска за оваа тековна година. Да можат и во јули ќе дадат сесија. Испаѓа дека ние професорите на ФЗФ сме создадени само за да спроведуваме испити. Предавања, проекти, пишување трудови, активизам во НВО секторот, уредување на списанија не треба да правиме, туку само да спроведуваме тестови. Кого го интересира тоа? Не сум сигурен колку овие сесии се усогласени со законот за високо образование, но да не бидам party breaker ќе ги дадам термините. Мислам дека ако некому дадеш и 10 сесии во 3 месеци, ако не учи по 10-12 часа дневно нема да ги положи испитите кај мене. Такви се предметите - тешки, бараат откажување од многу земски задоволства. Сесиите важат за студентите по стара програма.
Повелете термини:

21.02.2014 во 08:15 часот сите испити
24.03.2014 во 08:15 часот сите испити
25.04.2014 во 08:15 часот сите испити

Предметен наставник

Saturday, February 1, 2014

Литература по предметот МОИ

Почитувани студенти од прва година,
За да не ме прашувате постојано решив да ви ја постирам потребната литература по предметот Медицински основи на инвалидноста. Во прилог е фотографијата од корицата на мојот учебник.

 Литература:
 1. Трајковски В. Медицински основи на инвалидноста. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2008.
 2. Трајковски В. Фонијатрија (скрипта за внатрешна употреба). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.
 3. Lević Z. Osnovi savremene neurologije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
 4. Radulović R, Stanković P. Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom. Medicinski fakultet, Beograd, 2004.
 5. Бредфорд СА. Основи на офталмологијата. Табернакул, Скопје, 2010.

Предметен наставник

Пишување оцени - 03.02.2014

Почитувани студенти,
Поради тоа што сесијата заврши, а ние мораме да ја пријавуваме евиденцијата од испитите до службата за „Студентски прашања„ ве повикувам сите кои не дојдовте вчера да дојдете во понеделник 03.02.2014 од 08:30 до 10:30 и од 14:00 до 15:00. Другите денови имам настава и други ангажмани и ќе биде се` потешко да ме наоѓате слободен.
Предметен наставник