Thursday, October 15, 2020

Список на семинарски трудови по Физиологија со функционална анатомија

Почитувани студенти од ИСЕР,

Во прилогот списокот на семинарски трудови за тие што се пријавија доброволно. Семинарските трудови треба да се предадат најдоцна до 30 ноември во 16:00 часот. Водич за изработка имате на овој блог. Со среќа подготвувањето на истите!

Број на индекс

Назив на тема

10727/20

Хомеостаза

25345/20

Клеточна мембрана и мембрански потенцијал

10706/20

Физиологија на меморија и учење

10710/20

Клеточни транспортни механизми

10705/20

Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок

10697/20

Електролити и нивно значење

10732/20

Ликвор

25342/20

Бели крвни клетки

25389/20

Крв и крвна плазма

10737/20

Црвени крвни клетки

25384/20

Хемостаза

25359/20

Анатомија и физиологија на скелетните мускули

10735/20

Анатомија и физиологија на мазните мускули

25359/20

Градба и поделба на нервниот систем

10715/20

Комуникација во нервниот систем-синапса

25379/20

Голем мозок-теленцефалон

25353/20

Меѓумозок-диенцефалон

25336/20

Среден мозок-мезенцефалон

25348/20

Мал мозок-церебелум

25349/20

'Рбетен мозок

25355/20

Периферен нервен систем

 10736/20

Автономен нервен систем

 25364/20

Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта

 10717/20

Моторен систем

 25376/20

Вестибуларни сензации и чувство за рамнотежа

 25375/20

Анатомија апаратот за говор

 25338/20

Анатомија на сетилото за вид

Предметен наставник

Список на семинарски трудови по ХГФ - 2020

Почитувани студенти од ИП,

Во прилог е списокот на семинарски трудови по предметот Хумана генетика и физиологија. Краен рок за предавање на истите е 30 ноември во 16:00 часот. Водич за изработка на семинарски трудови имате на овој блог, како и споделен на платфромата МТ. Ве молам да го почитувате водичот. Со среќа нека е подготовката на семинарските трудови.          

Број на индекс

Назив на тема

10672/20

Историјат на генетиката

10641/20

Историјат на физиологијата

10636/20

Генетски дициплини

10657/20

Хромозоми

10648/20

Гени

25311/20

Својства не гените

10664/20

Мултипен алелизам

10690/20

Неменделизам

10683/20

Автосомно доминантно наследување

25315/20

Автосомно рецесивно наследување

25321/20

Полово врзано наследување

10656/20

Алелна интеракција на гени

10637/20

Неалелна интеракција на гени

10670/20

Мутагени фактори

25298/20

Структурни хромозомски аберации

25300/20

Нумерички хромозомски аберации

25313/20

tRNA

25303/20

Хуман геномски проект

10638/20

Клеточен циклус

25310/20

Down синдром

10631/20

DNA

25302/20

Репликација на DNA

25307/20

DNA репарација

10639/20

rRNA

10665/20

Менделови закони

25319/20

Генетика на аутизмот

25297/20

Транслокации

25299/20

Митохондриско наследување

25296/20

Хомеостаза

10661/20

Клеточна мембрана и мембрански потенцијал

10674/20

Акциски потенцијал

25314/20

Клеточни транспортни механизми

25308/20

Антиципација

25295/20

Епигенетика и геномски импринтинг

10653/20

Ликвор

10687/20

Генски мутации

10652/20

iRNA

10671/20

Кодоминантно наследување

25294/20

Интермедиерно наследување

10635/20

Клетки во нервниот систем

25312/20

Болка

10644/20

Градба и поделба на нервниот систем

10634/20

Комуникација во нервниот систем-синапса

25320/20

Голем мозок-теленцефалон

25323/20

Меѓумозок-диенцефалон

10640/20

Среден мозок-мезенцефалон

10646/20

Мал мозок-церебелум

25305/20

'Рбетен мозок

10680/20

Периферен нервен систем

25304/20

Автономен нервен систем

10660/20

Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта

25318/20

Моторен систем

10668/20

Генетски аспекти на афективни нарушувања

10663/20

Крвно мозочна бариера

10647/20

Генетски аспекти на нарушено учење и комуникација

10676/20

Физиологија на сетилото за вид

10650/20

Транскрипција на DNA

25316/20

Транслација на протеини

10654/20

Полигенско наследување

10649/20

Мозаицизам

10662/20

Мејоза

25050/19

Митоза

10190/18

Генетски аспекти на алкохолизам

10651/20

Семејно-фамилијарни студии

10643/20

Студии на близнаци

10655/20

Адоптивни студии

10686/20

Linkage студии

10677/20

Асоцијативни студии

10642/20

Механизам на дејство на хормоните

25317/20

Простагландини

10630/20

Физиологија на сетилото за слух

10678/20

Физиологија на хипофизата

10675/20

Физиологија на тестис

10666/20

Физиологија на овариум

10632/20

Физиологија на тироидна жлезда

10633/20

Физиологија на паратироидна жлезда

10658/20

Физиологија на панкреас

25325/20

Физиологија на надбубрежна жезда

10659/20

Crossingover

10669/20

Физиологија на сон

24672/18

Физиологија на емоции

10258/19

Физиологија на меморија и учење

Предметен наставник