Saturday, March 30, 2019

Цитирани во Eye - списание со ИФ-2.478

Почитувани колешки и колеги,
Имам особено задоволство да ве известам дека неодамна е цитиран нашиот труд Ljubic A, Trajkovski V. Refractive errors in children and young adults with Down’s syndrome. Acta Ophthalmol. 2011;89:324–7.
во списанието Eye со импакт фактор 2.478. Трудот е со наслов Near vision in individuals with Down syndrome: a vision screening study од авторите Prem Nandhini Satgunam, Sourav Datta & Rebecca Sumalini.

Коавторот

No comments:

Post a Comment