Wednesday, April 26, 2023

Термини за полагање испити од прв циклус на студии - јуни 2023

Почитувани студенти, 

Во прилог ви ги праќам термините за полагање на моите испити во јунската сесија 2023 година за студентите од прв циклус. Вие сте ДОЛЖНИ на испитот да носите пријава која е претходно набавена. Ќе има и анкета која задолжително ќе треба да ја пополните истата. Јас како предметен наставник го задржувам правото да го променам начинот и терминот заради присуство на виша сила или други фактори или повторно пламнување на пандемијата. Вие сте должни да го следите овој блог заради евентуални промени. Потребно е да се биде најмалку 15-тина минути пред терминот заради навремено сместување на студентите. Препишувањето и други форми на неакадемско однесување строго ќе бидат санкционирани. Пријавите и испитите пишувајте ги со читлив и разбирлив јазик.

Прва декада
12.06.2023  ХГФ и ХГ во Голем амфитеатар 08:00 часот

13.06.2023  ФФА и МОИ во Голем амфитеатар во 08:00 часот

Втора декада
19.06.2023 ХГФ во Голем амфитеатар во 08:00 часот

20.06.2023 ФФА во Голем амфитеатар во 08:00 часот

21.06.2023 ХГ во амфитеатар 4 во 08:00 часот

21.06.2023 МОИ во амфитеатар 4 во 08:00 часот


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment