Thursday, February 8, 2024

Литература по предметот Академско пишување и објавување

Почитувани постдипломци,

Сите вие што ќе го изберете предметот Академско пишување и објавување должни сте да ја знаете литературата по предметот и затоа ви ја споделувам.

Задолжителна литература
  1. Трајковски В, Ангелоска Галевска Н. Академско пишување и објавување. Филозофски факултет, 2022.
  2. Hartley J. Academic Writing and Publishing. Routledge, 2008.
  3. Kundačina M, Banđur V. Akademsko pisanje. Učiteljski fakultet, Užice, 2007.
Дополнителна литература
  1. Спироски МЖ. Научниот труд - да се напише и да се објави. Институт за имунобиологија и хумана генетика, 2002.
  2. Bailey S. Academic Writing A Handbook for International Students. Routledge, 2014.
  3. Englander К. Writing and Publishing Science Research Papers in English. Springer, 2014.

Искрено се надевам дека ќе ја препознаете значајноста на предметот. Во прилог е корицата на задолжителниот учебник кој го објавивме со колешката кон крајот на 2022 година.
Предметен наставник


No comments:

Post a Comment