Tuesday, February 12, 2019

Список на одбранети дипломски теми под мое менторство

Почитувани сегашни и идни дипломци,
Би сакал да го споделам со вас списокот на дипломски теми кои се одбранети со текот на годините започнувајќи од 2003 заклучно со 2018 година. Овој список треба да послужи како идеја за идните дипломци што треба и што не треба да одбираат како тема.

 1. Некои карактеристики кај адолес­центи­­­те со аутизам 
 2. Наследниот фактор и неговата улога во појавата на глувоста и наглувоста 
 3. Морфо-анатомски карактеристики кај лицата со Down-ов синдром 
 4. Асоцирачки нарушувања кај лицата со церебрална парализа од Скопје 
 5. Етиологија на говорните оштетувања во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје 
 6. Медицинските состојби кај штитениците со тешка и длабока ментална ретардација во специјалниот завод Демир Капија 
 7. Секвели кај болни со акутен бактериски менингитис на “Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби”-Скопје 
 8. Партиципација на наследниот фактор во појавување на видните оштетувања 
 9. Медицинските состојби кај штитениците со умерена, тешка и далбока ментална ретардација во Домот за деца и младинци попречени во развојот-Ветерник, Нови Сад, Србија 
 10. Сексуална злоупотреба на лицата со ментална ретардација 
 11. Телесен инвалидитет како последица на повреди на 'рбет и 'рбетен мозок 
 12. Информатичка подготвеност на дефектолозите 
 13. Сексуална едукација кај ментално ретардирани лица 
 14. Социјалната интеграција на лицата со аутизам и нивните права во Република Македонија 
 15. Социјална инклузија и антидискриминација на лицата со инвалидност во Република Македонија 
 16. Рет сндром – приказ на случај 
 17. Аспергер синдром – приказ на случај 
 18. Ставовите и мислењата на родителите и студентите за сексуалниот развој, однесување и полов идентитет кај лицата со аутизам 
 19. Prader-Willi синдром – приказ на случај 
 20. Вработувања на лица со аутизам во Република Македонија 
 21. Испитување на прагматика кај лица со Даун синдром 
 22. Мислења на родителите и дефектолозите за социјалната прифатеност на децата со Down синдром 
 23. Најчести фонолошко-артикулаторни нарушувања кај деца на возраст од 4 до 6 години 
 24. Проценка на комуникациксите јазични способности кај лица со Брокина афазија како последица од цереброваскуларен инсулт 
 25. Сексуален идентитет на лица со церебрална парализа 
 26. Фреквенција на артикулаторните оштетувања кај деца од рана училишна возраст 
 27. Испитување на нивото на семантички развој кај деца со лесна интелектуална попреченост 
 28. Проценка на фонолошко-артикулаторни нарушувања кај деца со лесна интелектуална попреченост 
 29. Социјални вештини кај лица со шизофренија 
 30. Проценка на фреквенцијата на пелтечење кај деца во рана школска возраст 
 31. Студентите со инвалидност во високото образование при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј" во Скопје 
 32. Предиктори на инвалидноста кај пациенти на хемодијализа 
 33. Испитување на нивото на синтаксички развој кај деца со лесна ментална ретардација 
 34. Испитување на синтаксичкиот развој кај деца со лесна интелектуална попреченост 
 35. Карактеристики на однесувањето на децата со аутизам во домашна и училишна средина 
 36. Инклузија на деца со аутистичен спектар на нарушувања: искуства, знаења и ставови 
 37. Пристап до јавните библиотеки на лицата со инвалидност во Р. Македонија 
 38. Апраксија кај пациенти со прележан мозочен удар 
 39. Здравствена заштита на лица со интелектуална попреченост 
 40. Здравствена заштита на лицата со аутизам 
 41. Инклузија во редовните училишта на децата со аутистичен спектар на нарушувања во Југозападна Македонија 
 42. Стоматолошка здравствена заштита на деца со посебни потреби 
 43. Степенот на зависност во секојдневното функцинирање на децата со аутизам во споредба со децата со лесна интелектуална попреченост 
 44. Интерперсонални семејни односи кај деца со Down синдром во пубертетска и адолесцентска возраст 
 45. Нарушување на моторните способности кај деца со аутизам 
 46. Специфичности во секојдневното функционирање на децата со Down синдром 
 47. Стресот со кој се соочуваат родителите на деца со аутизам и деца со церебрална парализа 
 48. Исхрана кај деца со аутизам и деца со Даун синдром 
 49. Вклученост на лицата со психички растројства во програмата на работна терапија (процена на работна способност) 
 50. Користа од употребата на физикалната терапија кај децата со церебрална парализа 
 51. Ризик фактори за настанување на церебрална парализа 
 52. Социјални аспекти на инвалидноста 
 53. Влијанието на сензорната интеграција во попречениот психомоторен и психосоцијален развој кај децата со аутизам 
 54. Медицински состојби кај лица со Down синдром 
 55. Симптоми на аутизам кај децата со хиперкинетски синдром – импликации за дијагноза и третман 
 56. Нарушувања на сензорно процесирање кај деца со аутизам 
 57. Семеен квалитет на живот кај родители на деца со аутизам 
 58. Скрининг кај предвремено родени деца фактор за рано откривање на прематурна ретинопатија и намалување на слепило и слабовидост
 59. Користење на асистивна технологија кај децата со аутизам

Менторот

No comments:

Post a Comment