Monday, May 11, 2020

ЧЛЕНСТВА ВО РЕДАКЦИСКИ ОДБОРИ НА СПИСАНИЈА

Почитувани колешки и колеги,
Вчера нешто чепкав по документите во компјутерот и увидов дека немам креирано посебен фајл за моите учества во редакциските одбори или консултант на уредникот во разни странски списанија. Потрошив малку време и кога видов, списокот воопшто не е за потценување. Многу од тие учества се завршени и пишува датум на нив, но сето тоа ми даваше неопходно искуство и калење во научното издаваштво. Неколку од нив се се` уште актуелни. Па еве решив да ги споделам со посетителите на овој блог, а и да ми останат како убав спомен.
 1. Октомври 1999 - Октомври 2001 Заменик претседател на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофски факултет.
 2. Јули 2000 - Одговорен уредник на Зборникот на апстракти од трудовите презентирани на Студентскиот дефектолошки семинар.
 3. Јуни 2003 – главен и одговорен уредник на зборникот на абстракти на конференцијата 10 години студии по дефектологија во Македонија.
 4. Септември 2004 до Ноември 2008 – Заменик уредник на списанието „Дефектолошка теорија и практика“.
 5. Октомври 2004 – Октомври 2016 – Консултант на уредникот на списанието Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
 6. Ноември 2006 – Декември 2014 – Член на редакцискиот одбор на Бугарското списание за комуникациски нарушувања
 7. Јуни 2007- Декември 2014 – Член на редакцискиот одбор на Хрватската ревија за рехабилитациски истражувања
 8. Октомври 2008 – Член на редакцискиот одбор на зборникот на резимеа: „Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционални­от третман на децата со посебни образовни потреби“.
 9. Ноември 2008 – септември 2017 – Главен и одговорен уредник на списанието „Дефектолошка теорија и практика“.
 10. Септември 2011 – Септември 2016 – Консултант на уредникот на списанието Insights on Learning Disabilities.
 11. Јануари 2013 – член на советодавниот одбор на списанието за наука и технологија со отворен пристап.
 12. Август 2013 – Декември 2017 сениор уредник на Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences.
 13. Ноември 2014 – член на редакцискиот одбор на Белградска дефектолошка школа.
 14. Јануари 2015 – член на редакцискиот одбор на списанието HUMAN.
 15. Јануари 2015 – Декември 2018 – член на редакцискиот одбор на списанието International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE).
 16. 26 април 2018 – Главен и одговорен уредник на списанието “Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities”.

Главен и одговорен уредник на ЈРТДД


No comments:

Post a Comment