Tuesday, November 24, 2015

Теми за учење за вторите колоквиуми

Почитувани студенти,
Во прилог се темите за вторите колоквиуми по моите предмети.

Физиологија со функционална анатомија за прва, втора и трета година
 1. Сензорен нервен систем
 2. Болка
 3. Перцепција на температура
 4. Моторен нервен систем
 5. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 6. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 7. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 8. Систем на сетила
 9. Ендокрин систем
 10. Физиологија на говор
 11. Физиологија на учење и меморија
Физиологија со функционална анатомија за четврта година
Од таму каде заврши првиот колоквиум сите поглавја заклучно со уринарен систем
 
Физиологија за студенти од Институт за психологија
 1. Сензорен нервен систем
 2. Моторен нервен систем
 3. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 4. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 5. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 6. Систем на сетила (без делот анатомија)
 7. Ендокрин систем
 8. Физиологија на учење и меморија
 9. Физиологија на сонот
 10. Физиологија на емоции
Хумана генетика за прва, втора и трета година
 1. Генски мутации
 2. Моногенски болести
 3. Пренатална дијагноза
 4. Конгенитални малформации
 5. Хромозомопатии
 6. Генетски аспекти на слушните нарушувања
 7. Генетски аспекти на оштетувања на видот
 8. Генетски аспекти на интелектуалната попреченост
 9. Генетски аспекти на миопатиите
 10. Генетски аспекти на аутизмот
 11. Генетско советување
 12. Генотерапија
 Генетика за студенти од Институт за психологија
 1. Генски мутации
 2. Пренатална дијагноза
 3. Студии во психогенетика
 4. Генетски аспекти на аутизмот
 5. Генетски аспекти на психијатриските нарушувања
 6. Генетско советување
 7. Генотерапија
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment