Friday, January 11, 2019

Публикации со дипломци и постдипломци

Драги колешки и колеги,
Денес во рубриката публикации со драги дипломци и постидпломци ви го одбрав трудот со мојот драг дипломец Илија Тодоров под наслов: Evaluation of the Language Communicational Skills of Persons With Broca’s Aphasia as a Concomitance from Cerebrovascular Insult. Трудот е објавен во нашето списание Дефектолошка теорија и пракитка во 2011 година. Овој труд е дел од неговата дипломска работа која ја одбрани на нашиот институт пред 8-9 години. Се работи за исклучително заинтересиран колега кој дипломираше на насоката логопедија кај нас. Моментно работи како физиотерапевт во поликлиниката „Букурешт", паралено студира на високата школа за физиотерапевти на МФ во Скопје и работи магистерским труд кај мене. Го очекувам да ја донесе првата верзија од неговиот магистерски труд за да ја оценам, а потоа и да одиме на рецензентска комисија.
Коавторот

No comments:

Post a Comment