Tuesday, May 28, 2024

Список на освоени поени по ХГ - 2024

Почитувани студенти,

Ја споделувам финалната листа на освоени ЕКТС поени по предметот Хумана генетика. Честитки за двете студентки што го положија испитот преку колоквиум. Студентите што се во црвено доколку не добиле задача, веднаш да ја земат и да ја достават најдоцна до петок 31 мај, доколку сакаат да полагаат во јунската сесија. Стидентите што се во зелено или немаат право на потпис, или се вонредни, или се откажале од студирање. Вонредните студенти што имаат само доставено задачи, а без притоа да одговораат, не им се смета за целосно завршена работа и не можат да полгаат испит, без усно да ги одбранат задачите. Да ги потсетам утре од 11:00 до 12:00 има таков термин.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment