Tuesday, May 14, 2013

Список со ЕКТС поени - ХГ 2013

Почитувани студенти,
Во прилог е списокот со ЕКТС поени по предметот Хумана генетика. Сите што се означени во црвено ќе треба да дојдат утре (среда) од 08:30 до 10:00 часот да земат задача и во четврток да ја одговараат, под услов ако сакаат да полагаат во мајско-јунска сесија. Ако сакаат да полагаат во август-септември тогаш обврските треба да ги завршат најдоцна до 30 јуни. Тие што се означени во зелено немаат право на потпис заради преголемиот број минуси по вежби и предавања и треба да го преслушаат предметот наредната академска година.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment