Monday, September 16, 2019

Понуда на тема за дипломска работа

Почитувани идни дипломци,
Ви се обраќам вам што во блиска или подалечна иднина планирате да ме одберете мене за ментор. Дојдов на идеја да ви понудам една многу интересна тема која досега не е обработувана и ќе има голем импакт врз македонската дефектолошка наука. Оваа тема се однесува на оние кои се вљубеници на научното публицирање и добри аналитичари. Работен наслов би бил: „Публицистичката дејност во македонската специјална едукација и рехабилитација преку примерот на списанието Journal of Special Education and Rehabilitation". Дипломецот ќе има задача да направи анализа на бројот на објавени трудови во списанието од 1997 до 2019/2020 година, рубрики, видови на трудови, потекло на автори, распределба по пол, начин на рецензирање, број на рецензенти и многу други останати варијабли. Потоа да направи компаративна анализа со слични списанија од регионот.
Ракавицата е фрлена, ајде да ве видам!
Поранешен главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

No comments:

Post a Comment