Sunday, September 29, 2019

СИЛАБУС по Хумана генетика и физиологија - 2019

Почитувани студенти од Институтот зс психологија,
Ви го проследувам силабусот по предметот Хумана генетика и физиологија. На здравје учење!

I Недела 02.10.2019
1. ВОВЕД ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЈА
2. КЛЕТОЧНА ФИЗИОЛОГИЈА

II Недела 09.10.2019           
3. МЕНДЕЛОВА ГЕНЕТИКА
4. ХРОМОЗОМИ

III Недела 16.10.2019
5. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 1 ДЕЛ

IV Недела 23.10.2019
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 2 ДЕЛ
7. МУТАЦИИ

V Недела 30.10.2019
8. НЕРВЕН СИСТЕМ  1 ДЕЛ

VI. Недела 06.11.2019
8. НЕРВЕН СИСТЕМ  2 ДЕЛ

VII. Недела 13.11.2019
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 20.11.2019
8. НЕРВЕН СИСТЕМ  3 ДЕЛ

IX. Недела 27.11.2019
9. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела 04.12.2019
10. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 11.12.2019
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА СОНОТ
12. ФИЗОЛОГИЈА НА ЕМОЦИИ

XII. Недела 18.12.2019
13. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА
14. ОСНОВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПОСТАПКИ ВО ПСИХОГЕНЕТИКАТА

XIII. Недела 25.12.2019
15. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ НАРУШУВАЊА
16. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ

XIV. Недела 08.01.2020
ВТОР КОЛОКВИУМ
БРАНЕЊЕ СЕМИНАРСКИ

ПОТПИСИ

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment