Sunday, September 29, 2019

СИЛАБУС ПО ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

Почитувани студенти од прва година на Институтот за специјална едукација и рехабилитација,
Ви го проследувам Силабусот по предметот Физиологија со функционална анатомија (ФФА) за која започнуваме на 03.10.2019 година со предавања во 8:00 часот во лабораторијата на Институтот за БОМ на Педагошкиот факултет во Скопје. Ве молам бидете 10-15 минути пред почетокот на часот пред самата лабораторија.

ПРЕДАВАЊА
I Недела 03.10.2019
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТ ПЛАН НА ТЕЛОТО

II Недела 10.10.2019           
2. КЛЕТОЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ

III Недела 17.10.2019
4. ЕЛЕКТРОЛИТИ
5. КРВ

IV Недела 24.10.2019
6. МУСКУЛЕН СИСТЕМ
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  прв дел

V Недела 31.10.2019
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  втор дел

VI. Недела 07.11.2019
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  трет дел

VII. Недела 14.11.2019
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 21.11.2019
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  четврт дел

IX. Недела 28.11.2019
7. НЕРВЕН СИСТЕМ  петти дел

X. Недела 05.12.2019
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА прв дел

XI. Недела 12.12.2019
8. СИСТЕМ НА СЕТИЛА втор дел

XII. Недела 19.12.2019
9. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XIII. Недела 26.12.2019
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIV. Недела 09.01.2020
ВТОР КОЛОКВИУМ

ПОТПИСИ

ВЕЖБИ
I. Недела 10.10
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 1 дел

II. Недела 17.10       
1.КЛЕТОЧЕН ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗМИ И ПЕРМЕАБИЛНОСТ 2 дел

III. Недела 24.10
4.КРВНИ АНАЛИЗИ

IV. Недела 31.10
5.ФИЗИОЛОГИЈА НА СКЕЛЕТНИ МУСКУЛИ

V. Недела 07.11
КОЛОКВИУМ

VI. Недела 14.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  прв дел

VII. Недела 21.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  втор дел

VIII. Недела 28.11
6. НЕРВЕН СИСТЕМ  трет дел

IX. Недела 05.12
7. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела  12.12
8. ФИЗИОЛОГИЈА НА ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 19.12
9. ФИЗИОЛОГИЈА НА ГОВОР

XII. Недела 26.12
10. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА

XIII. Недела 09.01.2020
КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИ

No comments:

Post a Comment