Tuesday, November 28, 2017

Должности на докторандот

Почитувани колешки и колеги,

Да не мислите дека само менторот има обврски и должности. Исто така и докторандот има свои обврски и должности. Мене како ментор најмногу ми смета плагијаторството кај докторандите и сите други кандидати кои изработуваат научни тези. Да го прегледаме тесктот:

Докторандот има обврска темелно да ја проучува областа на истражувањето пред да ја изработи докторската работа. Тој ја презема одговорноста за спроведување на истражувањето и е подготвен да ги совлада потребните вештини за да се соочи со сите проблеми и да има успешна комуникација со менторот. Тој е исто така одговорен за развојот на неговите таленти и да ги исполнува условите потребни за постигнување на титулата доктор на науки. Докторандот треба да ги искористи можностите што ги нуди менторот кога станува збор за ангажирање во научни истражувања во полето на неговото истражување и вмрежување со други научници (на пр. активно учество на конференции, соработка со други научници и институции).
Докторандот е одговорен за развој на научни трудови поврзани со докторски истражувања и го има правото да биде првиот автор на таков труд - се разбира, ако тоа притоа има соодветен придонес.
Докторандот секогаш треба да ги почитува принципите на академска чесност (на пр. добро управување со податоците за истражувањето и податоците добиени од истражувањето, примена на принципите на одговорно авторство, избегнување на конфликт на интереси и да не биде плагијатор).
Докторандот исто така е одговорен за правилно собирање на податоци поврзани со темата на докторската дисертација, кои секогаш треба да бидат достапни на менторот и да се проверат и заедно со менторот да се грижат за можни права на патент што можат да ги заштитат таквите податоци кога е потребно.
Докторандот, заедно со менторот, подготвува план за истражување и затоа ги избира субјектите кои ќе го направат тоа за да се спроведе на време докторската студија.
Докторандот треба да го информира менторот за проблемите што можат да се појават за време на истражувањето што е можно поскоро а се поврзани со докторска работа. Докторандот, заедно со менторот е одговорен за ефикасноста во пишувањето докторска работа, која треба да се заврши во соодветна временска рамка.
Докторандот треба активно да дејствува и да обезбеди напредок во истражувањата поврзани со докторска работа:
- активно да ги компилира прашањата што сака да ги одговори со неговото истражување;
- да биде одговорен за планирање, имплементација и модификација на истражувањето;
- да биде одговорен за анализа и толкување на податоците добиени со истражувањето;
- го става истражување во поширок научен контекст
- критички да размислува за истражувањето што го спроведува.

Менторот

No comments:

Post a Comment