Tuesday, November 28, 2017

Избор на теми за магистерски труд

Почитувани постдипломци,
Сакам да ви понудам некои можни теми за изработка на магистерски труд:
  1. Арт терапија и развој на комуникативни способности кај деца со аутизам.
  2. Аутизам во контекст на училиште за ученици со умерена ментална ретардација.
  3. Музичка когнитивност кај деца со аутизам.
  4. Студија за вклученост на можни фактори за ран морталитет кај адулти со Down синдром.
  5. Инциденција на ментални заболувања кај адулти со интелектуална попреченост.
  6. Процена на инвалидноста кај мултипна склероза.
Среќно,
Идниот ментор

No comments:

Post a Comment