Tuesday, October 4, 2016

Список на семинарски теми по предметот ХГ - 2016

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог е списокот на семинарски теми по предметот Хумана генетика. Важат истите упатства како и за предметот ФФА. Крен рок за предавање е 30.11.2016 година.

24044/16
Waardenburg синдром
24057/16
Patau синдром
9519/16
Barr-ово тело
24083/16
Хромозоми
24062/16
Marfan синдром
24099/16
Edwards синдром
24072/16
Lejeun (Cri du chat) синдром
24048/16
Миотонична дистрофија
9068/15
Автосомно доминантно наследување
9505/16
Автосомно рецесивно наследување
24060/16
Полово врзано наследување
9466/16
Ретинобластом
9477/16
Williams синдром
9555/16
Klinefelter синдром
9453/16
Туберозна склероза
9481/16
Нумерички хромозомски аберации
9475/16
tRNA
9492/16
Транслација
9516/16
Генетско советување
9489/16
Down синдром
9478/16
DNA
9474/16
Пренатална дијагноза
9495/16
Неврофиброматоза
24052/16
pRNA
9482/16
Wolf синдром
24095/16
Фрагилен Х синдром
24211/16
Транслокации
9505/16
Митохондријално наследување
9458/16
Транскрипција на DNA
24061/16
Транслација
9503/16
Полигенско наследување
24054/16
Edwards синдром
24104/16
Turner синдром
9446/16
Митоза
9444/16
Duchenne мускулна дистрофија
9574/16
Мејоза
24078/16
Хомоцистинурија
24079/16
Leopard синдром
24089/16
Crouson синдром
9455/16
Суперженско
24082/16
Krabbe болест
24081/16
Албинизам
9493/16
Хермафродитизам
9606/16
Hurler синдром
9494/16
Овогенеза
24084/16
Сперматогенеза
9487/16
Crossing-over
9557/16
Tay-Sachs-ова болест
9491/16
Wilson-ova bolest
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment