Tuesday, October 4, 2016

Список на семинарски теми по предметот ФФА - 2016

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог ви е списокот на семинарски теми по предметот Физиологија со функционална анатомија. Семинарските трудови треба да се предадат во печатена и електронска верзија најдоцна до 30.11.2016 година. За електронското доставување ќе дознаете подоцна. Во полето за пребарување на овој блог можете да најдете водич за изработка на семинарски труд и ве молам строго да се придржувате до тие упатства. Нека ви е со лесно подготовката на семинарските трудови.

Бр. на индекс
Тема
24044/16
Физиологија на меморија и учење
24057/16
Клеточна мембрана и мембрански потенцијал
9519/16
Хомеостаза
24083/16
Клеточни транспортни механизми
24062/16
Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок
24099/16
Електролити и нивно значење
24048/16
Ликвор
9068/15
Бели крвни клетки
9505/16
Крв и крвна плазма
24060/16
Црвени крвни клетки
9477/16
Хемостаза
9555/16
Анатомија и физиологија на скелетните мускули
9453/16
Анатомија и физиологија на мазните мускули
9481/16
Градба и поделба на нервниот систем
9492/16
Комуникација во нервниот систем-синапса
24085/16
Голем мозок-теленцефалон
9516/16
Меѓумозок-диенцефалон
9489/16
Среден мозок-мезенцефалон
9474/16
Мал мозок-церебелум
9495/16
'Рбетен мозок
24052/16
Периферен нервен систем
9482/16
Автономен нервен систем
24095/16
Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта
24211/16
Моторен систем
9500/16
Вестибуларни сензации и чувство за рамнотежа
9505/16
Анатомија апаратот за говор
9503/16
Анатомија на сетилото за вид
24054/16
Физиологија на сетилото за вид
24104/16
Анатомија на сетилото за слух
9446/16
Физиологија на сетилото за слух
9444/16
Физиологија на апаратот за говор
9574/16
Анатомија и физиологија на хипофиза
24078/16
Анатомија и физиологија на тироидна и паратироидна жлезда
24079/16
Болка
24089/16
Анатомија и физиологија на надбубрежни жлезди
9455/16
Овариум и негови хормони
24082/16
Тестис и негови хормони
24081/16
Крвно-мозочна бариера
9606/16
Мускулен замор
9494/16
Тромбоцити
9501/16
Цитоплазма и клеточни органели
9487/16
Својства и артикулација на гласовите
9557/16
Простагландини
9491/16
Анатомија и физиологија на панкреас


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment