Wednesday, October 5, 2016

Апсолвенти преслушувачи на ФФА - 2016

Почитувани апсолвенти,
Ви се обраќам вам кои што треба да го преслушувате предметот ФФА. Со координаторката не сме сигурни дали овој список е конечен и евентуално дали некој од овие студенти е можеби вонреден. Ве молам веднаш да ми пишете порака на е-пошта или ФБ доколку некој од вас не е редовен студент.


7868/12
7875/12
7872/12
8198/12
7869/12
7913/12
8193/12
7870/12
7900/12
7905/12
22133/10
7910/12
22811/12
7896/12
8197/12
7880/12
8186/12


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment