Friday, October 7, 2016

Теми за подготовка на првиот колоквиум Хумана генетика - 2016

Почитувани студенти,
Ви ги давам во прилог темите за подготовнка на првиот колоквиум по Хумана генетика. Потребно се доста учење за да се положи тестот.

  1. Вовед во генетиката
  2. Класична генетика
  3. Структурна организација на клетката
  4.  Хромозоми
  5. Делба на клетката
  6. Молекуларна основа на наследувањето
  7. Синтеза на протеини
  8. Наследување
  9. Хромозомски аберации заклучно со нумерички аберации.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment