Monday, December 24, 2018

Список на освоени поени од семинарски и обработка на труд - ХГФ 2018

Почитувани студенти,
Во прилог е првата верзија на Списокот на освоени поени од вашите семинарски трудови и обработка на трудови. Истата ви ја споделувам за да си вкалкулирате колку поени имате заедно со присуството на предавања. Ако сте биле на сите предавања и ако бидете на уште двете до крај ќе добиете 10 поени. Доколку имате од 1 до 3 минуси тоа ви повлекува еден поен помалку. Студентите што имаат три минуси ќе мора устно да ја одговараат семинарската работа за да добијат потпис. Над 3 минуси не давам потпис и предметот не смее да се полага, туку ќе се преслушува наредната година. Студентите што сметаат дека нема да освојат 15 ЕКТС поени должни се да дојдат утре во терминот за консултации и да земат задача.
Списокот во Ексел формат можете да го симнете овде.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment