Tuesday, February 22, 2022

Список на семинарски трудови по ХГ - 2022

Почитувани студенти,

Повелете список на семинарски трудови по предметот Хумана генетика. Краен рок за предавање е 30 април 2022 година. Ве молам да не ми ги праќате на е-пошта, туку ќе треба да се прикачат на МТ платформата во посебен фолдер. Семинарските се изработуваат и прикачуваат во програмот Ворд. Нека ви е со среќа подготвувањето на истите.

10959/21

Waardenburg синдром

25633/21

Patau синдром

10937/21

Barr-ово тело

10917/21

Хромозоми

25616/21

Marfan синдром

25608/21

Edwards синдром

25652/21

Lejeun (Cri du chat) синдром

25671/21

Миотонична дистрофија

25640/21

Автосомно доминантно наследување

10905/21

Автосомно рецесивно наследување

25631/21

Полово врзано наследување

10911/21

Ретинобластом

25689/21

Williams синдром

10907/21

Klinefelter синдром

10914/21

Туберозна склероза

10916/21

Нумерички хромозомски аберации

10939/21

tRNA

10926/21

Транслација

10955/21

Генетско советување

10961/21

Down синдром

10908/21

DNA

25612/21

Пренатална дијагноза

25676/21

Неврофиброматоза

10910/21

pRNA

10925/21

Wolf синдром

10957/21

Фрагилен Х синдром

10945/21

Транслокации

10941/21

Митохондријално наследување

25657/21

Транскрипција на DNA

25677/21

Митоза

10946/21

МејозаПредметен наставник

No comments:

Post a Comment