Wednesday, November 12, 2014

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 12.11.2014

Почитувани студенти,
Еве по речиси 10 часа работа од кои 7 часа прегледување на 81 тест, ви ги проследувам резултатите од првиот колоквиум по Физиологија со функционална анатомија. Со тоа го срушив стариот рекорд на прегледани тестови во еден ден :) Реузлтатите се подобри во однос на предметот Хумана генетика. Тоа делумно се должи на повторениот тест од минатата година со што особена корист имаа студентите од втора година. Има 13 положени студенти со освоени најмалку 18 поени и 11 студенти кои се условно положени. Тие што се условно положени ќе имаат услов на вториот колоквиум да освојат од 18.5 до 20 поени, зависно колку им бил првиот колоквиум, а целта е збирот од двата колоквиума да биде најмалку 36 поени. Долната граница е зацементирана на 16 поени и од неа нема отстапувања. Критериумот не се менува. Тоа значи дека тие што овој пат освоиле 16 поени наредниот пат мора да имаат најмалку 20 поени ако сакаат да го положат испитот преку колоквиуми. Ако освојат под 20 поени тоа ќе значи дека ќе мораат да одат на испит во јануарска сесија. Честитки до положените и веднаш да седнат да учат за вториот колоквиум, а останатите да учат за испитот во јануари.
Предметен наставник


Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
22827/12
24.5
2.       
23088/13
24.5
3.       
23271/14
23.5
4.       
7877/12
22.5
5.       
23115/13
21.5
6.       
23123/13
21.5
7.       
23092/13
21
8.       
23263/14
20.5
9.       
23269/14
20.5
10.   
8506/13
19
11.   
23164/13
19
12.   
8554/14
18.5
13.   
7879/12
18
14.   
22819/12
17.5 условно
15.   
7878/12
17.5 условно
16.   
23138/13
17 условно
17.   
23280/14
17 условно
18.   
23293/14
17 условно
19.   
78/73/12
16.5 условно
20.   
8200/12
16 условно
21.   
22816/12
16 условно
22.   
23191/13
16 условно
23.   
23182/13
16 условно
24.   
23532/14
16 условно
25.   
23299/14
15.5
26.   
22814/12
15
27.   
23156/13
14.5
28.   
8393/13
14.5
29.   
22798/12
12.5
30.   
8375/13
11.5
31.   
8580/14
11.5
32.   
8542/14
11.5
33.   
8577/14
11
34.   
8555/14
11
35.   
8391/13
10.5
36.   
23315/14
10.5
37.   
8370/14
10.5
38.   
8553/14
10
39.   
8585/14
10
40.   
8526/14
9.5
41.   
22133/10
 9
42.   
8575/14
8.5
43.   
23316/14
8.5
44.   
23325/14
8.5
45.   
9206/12
8
46.   
22773/12
8
47.   
23137/13
8
48.   
8493/13
8
49.   
8515/14
8
50.   
23273/14
7.5
51.   
8389/13
7.5
52.   
22803/12
7
53.   
8538/14
7
54.   
8560/14
6.5
55.   
8522/14
6.5
56.   
23336/14
6.5
57.   
8186/12
6.5
58.   
8185/12
6
59.   
22779/12
6
60.   
22774/12
6
61.   
8557/14
6
62.   
8529/14
6
63.   
23267/14
6
64.   
8590/14
6
65.   
23281/14
5.5
66.   
7896/12
5
67.   
8207/12
5
68.   
23144/13
5
69.   
8521/14
5
70.   
8512/14
5
71.   
7004/10
4.5
72.   
8189/12
4.5
73.   
23577/14
4.5
74.   
7910/12
4
75.   
23301/14
4
76.   
23342/14
3.5
77.   
7870/12
3
78.   
8218/12
3
79.   
8583/14
3
80.   
8582/14
2.5
81.   
8571/14
1.5

No comments:

Post a Comment