Friday, October 4, 2019

Литература по предметот Физиологија со функционална анатомија

Почитувани студенти од Институтот за специјална едукација и рехабилитација,
Ви ја споделувам литертурата по предметот Физиологија со функционална анатомија:

Задолжителна:
  1. Трајковски В. Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009.
  2. Трајковски В. Хумана генетика и физиологија. Филозофски факултет, Институт за психологија, 2018.
  3. Трајковски В. Рашиќ О. Практикум по Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009.
Дополнителна:
  1. Гајтон КА, Хол ЕЏ. Учебник по Медицинска физиологија. Академски печат, Скопје, 2012.
  2. Marieb EN. Essentials of Human Anatomy & Physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2010.
  3. Shier D, Butler J, Lewis R. Hole’s Essentials of Human Anatomy and Physiology. McGraw Hill, 2009.
  4. Guyton CA. Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti. Medicinska naklada, Zagreb, 1995.
  5. Ganong WF. Review of Medical Physiology; 21 ed. Lang Medical Book, San Francisco, 2003.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment