Monday, October 21, 2019

Список на семинарски трудови - ХГФ 2019

Почитувани студенти,
Вашата колешка која беше задолжена за испраќање на списокот на заинтересирани студенти ми го пратила вчера во 18:34 часот, додека се` уште бев на пат. Во најбрз можен рок ви ги давам на увид семинарските трудови. Тие треба да се достават најдоцна до 30 ноември 2019 година во печатена и електронска верзија (сите на едно ЦД). Нека ви е со среќа пишувањето на семинарските трудови.

Број на индекс
Тема на семинарска работа
25025/19
Историјат на генетиката
10539/19
Историјат на физиологијата
25045/19
Генетски дициплини
25024/19
Хромозоми
24562/17
Гени
25026/19
Својства не гените
10228/19
Мултипен алелизам
10230/19
Неменделизам
10233/19
Автосомно доминантно наследување
25030/19
Автосомно рецесивно наследување
10258/19
Полово врзано наследување
25050/19
Алелна интеракција на гени
10259/19
Неалелна интеракција на гени
25061/19
Мутагени фактори
25034/19
Структурни хромозомски аберации
10226/19
Нумерички хромозомски аберации
10247/19
tRNA
25049/19
Хуман геномски проект
10264/19
Клеточен циклус
10260/19
Down синдром
10529/19
DNA
10528/19
Репликација на DNA
10244/19
DNA репарација
10535/19
rRNA
10229/19
Менделови закони
25044/19
Генетика на аутизмот
10253/19
Транслокации
10243/19
Митохондриско наследување
10245/19
Хомеостаза
25040/19
Клеточна мембрана и мембрански потенцијал
10262/19
Акциски потенцијал
10261/19
Клеточни транспортни механизми
25023/19
Антиципација
10239/19
Епигенетика и геномски импринтинг
10560/19
Ликвор
10525/19
Генски мутации
25036/19
iRNA
10256/19
Кодоминантно наследување
25027/19
Интермедиерно наследување
10267/19
Клетки во нервниот систем
10234/19
Болка
10527/19
Градба и поделба на нервниот систем
10523/19
Комуникација во нервниот систем-синапса
10524/19
Голем мозок-теленцефалон
10241/19
Меѓумозок-диенцефалон
10255/19
Среден мозок-мезенцефалон
10521/19
Мал мозок-церебелум
10522/19
'Рбетен мозок
10526/19
Периферен нервен систем
25039/19
Автономен нервен систем
10238/19
Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта
10164/18
Моторен систем
24637/18
Генетски аспекти на афективни нарушувања
10268/19
Крвно мозочна бариера
10269/19
Генетски аспекти на нарушено учење и комуникација
25028/19
Физиологија на сетилото за вид
10531/19
Транскрипција на DNA
24612/18
Транслација на протеини
24681/18
Полигенско наследување
10541/19
Мозаицизам
10266/19
Мејоза
10532/19
Митоза
10248/19
Генетски аспекти на алкохолизам
10240/19
Семејно-фамилијарни студии
25032/19
Студии на близнаци
10536/19
Адоптивни студии
10246/19
Linkage студии
10257/19
Асоцијативни студии
25041/19
Механизам на дејство на хормоните
25038/19
Простагландини
25035/19
Физиологија на сетилото за слух
10250/19
Физиологија на хипофизата
10237/19
Физиологија на тестис
10249/19
Физиологија на овариум
10232/19
Физиологија на тироидна жлезда
25019/19
Физиологија на паратироидна жлезда
25031/19
Физиологија на панкреас
10538/19
Физиологија на надбубрежна жезда
10408/19
Crossingover
10251/19
Физиологија на сон
25051/19
Физиологија на емоции
10540/19
Физиологија на меморија и учење
25046/19
Генетски аспекти на шизофренија
25054/19
Генетски аспекти на деменциите
25033/19
Генетски аспекти на аутизам
10252/19
Генетски аспекти на неврозите
10192/18
Генетски аспекти на Алцхајмерова болест
25043/19
Генетски аспекти на алкохолизам и наркоманија
25020/19
Видови на рибонуклеински киселини
10530/19
Down синдром
10227/19
Генетиката и Паркинсоновата болест

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment