Thursday, October 17, 2019

Список на семинарски трудови по ФФА - 2019

Почитувани студенти,
Во прилог е списокот на семинарски трудови за 13-те студенти што се пријавија на време. Семинарските треба да се предадат најдоцна до 30 ноември 2019 година во печатена и електронска верзија.

24980/19
Хомеостаза
10491/19
Клеточна мембрана и мембрански потенцијал
10463/19
Физиологија на меморија и учење
10464/19
Клеточни транспортни механизми
10501/19
Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок
24966/19
Електролити и нивно значење
10471/19
Ликвор
24974/19
Бели крвни клетки
24963/19
Крв и крвна плазма
10482/19
Црвени крвни клетки
24998/19
Хемостаза
24967/19
Анатомија и физиологија на скелетните мускули
10490/19
Анатомија и физиологија на мазните мускулиПредметен наставник

No comments:

Post a Comment