Wednesday, February 15, 2023

СОДРЖИНА на поглавја од учебникот ХУМАНА ГЕНЕТИКА

Почитувани студенти, драги колешки и колеги,

Би сакал да ви ги споделам главните поглавја од учебникот Хумана генетика. Редно е да знаете што купувате.

1. ВОВЕД ВО ГЕНЕТИКА

2.КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА

3. СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛЕТКАТА

4. ХРОМОЗОМИ

5. ДЕЛБА НА КЛЕТКАТА

6. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО

7. НАСЛЕДУВАЊЕ

8. ГЕНЕТИКА НА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОЛОТ

9. МУТАЦИИ

10. РЕКОМБИНАНТНА ДНА ТЕХНОЛОГИЈА

11. ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА

12. ДЕРМАТОГЛИФИ ВО МЕДИЦИНСКАТА ГЕНЕТИКА

13. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ

14. ХРОМОЗОМСКИ ЗАБОЛУВАЊА (ХРОМОЗОМОПАТИИ)

15. МОНОГЕНСКИ ЗАБОЛУВАЊА

16. МЕТАБОЛИЧКИ ГЕНОПАТИИ

17. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА

18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД

19. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ПОПРЕЧЕНОСТ

20. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ

21. ГЕНЕТИКА НА НЕВРОЛОШКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

22. ГЕНЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ

23. ГЕНСКА ТЕРАПИЈА

24. МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА И ЕТИКА

25. ВОВЕД ВО ПОПУЛАЦИОНАТА ГЕНЕТИКА

26. ОСНОВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПОСТАПКИ ВО ПСИХОГЕНЕТИКАТА

27. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ

28. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ НАРУШУВАЊА

29. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И ХОМОСЕКСУАЛНОСТА

30. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ДЕЛИНКВЕНТНОТО И КРИМИНАЛНОТО
ОДНЕСУВАЊЕ

Со здравје учење и читање на учебникот!
Авторот
No comments:

Post a Comment