Wednesday, December 11, 2019

Список на освоени поени за семинарските трудови - ФФА 2019

Почитувани студенти,
Во прилог се освоените поени по предметот Физиологија со функционална анатомија. Беа предадени само 16 семинарски трудови и истите оценете во рекордно време. Вие добро си знаете колку минуси имате по предавања и вежби и така може навремено да си побарате обработка на труд или друга задача и да надополните до 15 ЕКТС поени. Семестарот се ближи кон својот крај и мора да се размислува и на испитната сесија. Празните полиња означуваат дека тие студенти не предале семинарски труд.
Предметен наставник


Број на индекс Семинар
10501/19 5
10473/19  
10464/19 4
10491/19 6
10477/19  
24966/19 7
10483/19  
24970/19  
10484/19  
10492/19  
24992/19  
24963/19 5
24988/19  
10474/19  
25007/19  
24980/19 2
10470/19  
24991/19  
10462/19  
24969/19  
24973/19  
10472/19  
24971/19  
10504/19 5
10481/19  
10466/19  
10489/19  
24981/19  
24974/19 8
25000/19  
10476/19  
24978/19  
10471/19 7
10461/19  
10463/19 5
24967/19 8
10467/19 4
10482/19 5
10503/19  
24994/19  
24998/19 4
24995/19  
10490/19  
10409/18  
10509/19  
10486/19 4
10468/19  
10514/19  
10498/19  
10479/19  
10510/19  
10515/19 1

No comments:

Post a Comment