Wednesday, September 17, 2014

Потребна литература за студентите од прва година

Почитувани студенти од прва година,
Сакам уште еднаш за тие што не беа присутни на воведното запознавање да ја посочам литературата и да ги видите визуелно кориците од моите учебници и практикуми. Убаво е да се купуваат македонски производи на сопствен мајчин јазик. Нека ви е со среќа учебната година!

Трајковски В. Хумана генетика, Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2005.
 

Трајковски В. Практикум по Хумана генетика, Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2003.


Трајковски В. Физиологија со функционална анатомија на човекот. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.


Трајковски В, Рашиќ О. Практикум по Физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment