Wednesday, September 24, 2014

Содржина на предметна програма по предметот Генетика

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог ви ја проследувам предметната програма по предметот Генетика. Во учебникот под истите наслови може да ги најдете и поглавјата кои се неопходни за учење. Нека е со среќа почетокот на семестарот.


 • Вовед во генетика; 
 • Класична генетика; 
 • Структурна организација на клетката; 
 • Цитогенетика; 
 • Молекуларни основи на наследувањето; 
 • Наследување и видови наследувања; 
 • Промени во наследните чинители (аберации и мутации); 
 • Генетика на полот; 
 • Пренатално дијагностички методи; 
 • Студии во психогенетика; 
 • Генетски аспекти на аутизам; 
 • Генетски аспекти на психијатриски нарушувања; 
 • Генотерапија; 
 • Генетско советување.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment