Wednesday, September 24, 2014

Содржина на предметната програма по предметот Физиологија

Почитувани студенти од Институтот за писхиологија,
Во прилог е содржината на предметната програма по предметот Физиологија:

  • Поим и дефиниција на физиологијата;
  • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
  • Физиологијата на клетката; 
  • Физиологија на мускулниот систем; 
  • Физиологија на нервниот систем. Комуникација во невронот; Централен нервен систем; Периферен нервен систем; Голем мозок; 'Рбетен мозок; Продолжен мозок; Среден мозок; Мал мозок; Меѓумозок; Вегетативен нервен систем; Условни рефлекси; 
  • Физиологија на сонот; 
  • Систем на сетила; 
  • Ендокрин систем; 
  • Емоции, учење и паметење.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment