Monday, September 15, 2014

Излезе од печат најновиот број на ДТП/JSER Вол.15., 3-4, 2014

Почитувани читатели,
Сакам да ве информирам дека денес15 септември 2014 година излезе од печат најновиот број на списанието Дефектолошка теорија и практика Вол.15., 3-4, 2014. Во продолжение ви го претставувам предговорот кон новиот број.

Драги читатели

Целта на секоја издавачка канцеларија е зголемување на видливоста на списанието и достапноста до што поголем број читатели и автори. Авторот на овие редови прави огромни напори во се­кој­днев­ното објавување текстови на Facebook, Twitter, Google+ и слични социјални медиуми за да ја пос­тигне таа цел. Во последнава година списанието бележи зголемена метрика. На пример, Google Scholar на списанието му додели вредности h5 index: 3; h5-median: 4. Од друга страна за прв­пат сме индексирани во значајната база на податоци SCImago која е во директна врска со ба­за­та на податоци Scopus. За 2013 година следуваат следниве библиометриски податоци: SNIP: 0.119; SJR: 0.12; IPP: 0.07. Во последниов месец списанието е повторно поднесено за реева­луа­ција во Med­ilne и резултатите ќе ги очекуваме до февруари 2015, а за прв пат е поднесено за ин­дек­­сација во PubMed Central. Но, сепак, и покрај овие успеси, издавачката канцеларија не може да обез­­беди добар, квалитетен и исполнителен веб-администратор кој доста стручно би ја одржувал он­­лајн верзијата на списанието која можете да ја сретнете на следниот линк: http://jser.fzf.ukim.edu.mk. Ние искрено се надеваме дека издавачкиот совет ќе најде мотиви и фи­на­н­сии да обезбеди непречено работење на овој мошне значаен дел за списанието.
Во вашите раце е бројот 3-4 за 2014 година. Авторите од Словенија во првата рубрика Де­фек­то­лош­ко-стручната проблематика пишуваат за инклузивното образование за слепи и слабовидни уче­ни­ци во Словенија. Во вториот труд од оваа рубрика направен е преглед на програмите за спе­ци­јално образование во државата Јордан каде што се опишани сегашните практики, нивните пре­диз­вици со кои се соочуваат и какви перспективи имаат за иднината. Рубриката завршува со при­каз на рецидивизмот по третман во дисциплински центар за малолетници во Босна и Хер­це­го­ви­на. Ефектот од обуката за емоционална интелигенција на бихејвиоралните проблеми на мом­чи­ња­та со екстернализирани бихејвиорални нарушувања  во основните училишта е насловот на пр­ви­от труд од рубриката Психолошко-педагошки преглед. Рубриката продолжува со трудот на ав­тор­ката Моника Рејченберг која прави осврт на структурирани дискусии за текст и нивното зна­че­ње за читањето со разбирање на учениците во посебните училишта. Авторките Метка Новак и Мај­да Кончар ни прикажуваат еден практичен труд под наслов: Улогата на групите за поддршка во соработката меѓу родителите на децата со интелектуални пречки и стручниот кадар. Тру­дот Методологија на предавање и испрашување за лица со визуелно оштетување: систем во Ин­ди­ја и во Јапонија е поместен во рубриката Искуства и новини во светот.
Во рубриката Вести и информации читателите ќе се запознаат како беше одбележан во нашиот град 2 април - Меѓународниот ден на лицата со аутизам. Ирена Новаческа пишува за ме­ѓу­на­род­ни­от конгрес на студентите од Едукациско-рехабилитацискиoт факултет во Загреб, одржан од 11 до 13 април оваа година. Последните вести од овој број се за меѓународниот симпозиум Сов­ре­ме­ни ме­дицински ставови за трисомија 21 и аутизам одржан во мај во Хрватска. Потоа следува ап­страк­тот од еден одбранет докторски труд од колешката Александра Каровска-Ристовска под нас­лов: Ком­паративна анализа на структурата на американскиот и на македонскиот знаковен ја­зик.
Како и во сите изминати броеви, така и во овој ќе ги забележите редовните рубрики: Биб­лио­гра­фи­ја, Листа на рецензенти и Индекс на автори.
Објавувањето на научни трудови во интернационални списанија од страна на магистрантите и док­торандите не треба да претставува само обврска и должност на секој млад научник, туку тоа тре­ба да претставува и благородна задача во насока на себепрепознавање и зголемена видливост на младите колеги во светот на науката. Кој ова не може да го разбере изгледа дека залутал во науч­ните води.

Со почит,
Главен и одговорен уредник 

No comments:

Post a Comment