Tuesday, September 16, 2014

Прифатен наш труд во списание со импакт фактор - Ophthalmic Еpidemiology

Почитувани колешки и колеги,
Со задоволство сакам да ве информирам дека е прифатен уште еден наш труд во списание со импакт фактор - Ophthalmic Еpidemiology. Неговиот импакт фактор за 2013 изнесува 1.271. Автори на трудотр се: Antonela Ljubic, Vladimir Trajkovski, Milorad Tesic, Biljana Tojtovska, Branislav Stankovic. Насловот на трудот е Ophthalmic manifestations in children and young adults with Down syndrome and congenital heart defects. Кога ќе биде објавен ќе добиете подетални податоци.
Коавторот 

No comments:

Post a Comment