Wednesday, January 11, 2023

Најчести забелешки и упатства за добра презентација на семинарските трудови

Почитувани студенти,

Овде би сакал да укажам на најчестите забелешки за вашите презентации на семинарските трудови и воедно да дадам упатства за подобри презентации:

 • Честа грешка е дека не ставате нумерација на слајдовите.
 • Презентацијата мора да има вовед и заклучок.
 • Понекогаш ставате премногу текст на слајдовите.
 • Внимавајте да не се ситни буквите, основен фонт најмалку 24pt.
 • Текстот и позадината треба да имаат јасен контраст. Без многу бои, ефектни позадини и сл.
 • Некои студенти слабо ја имаат научена темата и слабо ја владеат, со тоа и слабо презентираат.
 • Потребна е добра интеракција со аудиториумот.
 • Некои студенти читаат од слајдовите, тоа не може да се оцени со висок број на поени.
 • Немање на илустрации во презентациите. Пожелно е да има слики и табели.
 • Секој слајд мора да има заглавје кое го објаснува текстот подолу.
 • Нема потреба да држите во рацете листови, концепти, или самата семинарска во печатена верзија. Со тоа прикажувате одредена несигурност.
 • Слободно може да се уфрлат анимации, гифови или кратки видеа до 1 минута.
 • Некои студенти не го почитуваат времето од 10 минути. Или се прекуси и завршуваат за 5 минути или се предолги повеќе од 10 минути. Сето тоа укажува на недоволна подготвеност.
 • За презентација од 10 минути, треба да имате меѓу 10 и 20 слајдови.
 • Пожелно е последниот слајд да биде благодарност, контакт информации (е-пошта, социјални медиуми и сл.)
 • Пожелно е на првиот и последниот слајд во горните агли да има лого на УКИМ и лого на ФЗФ.
Повеќе информации можете да најдете во најновиот учебник Академско пишување и објавување. Ова е последен пост за денес, по речиси 15 часа работа.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment